سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران , 2012-09-03

عنوان : ( بررسی الگوی بیان اندونوکلئاز CEL I در گیاه کرفس )

نویسندگان: میترا صفاریان طوسی , احمدرضا بهرامی , جعفر ذوالعلی , مریم مقدم متین ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اندونوکلئاز CEL I از خانواده نوکلئازهای S I ، اولین بار در گیاه کرفس شناسایی شد. این آنزیم دارای عملکرد اختصاصی برای برش لوپ های هترودوپلکس حامل موتاسیون نقطه ای در DNA می باشد. علیرغم کاربرد ارزشمند این آنزیم در مطالعات کشف موتاسیون ها ، دانش اندکی راجع به نقش آن در سطح سلول وجود دارد. هدف از این مطالعه بررسی الگوی بیان این آنزیم در گیاه کرفس می باشد. به منظور بررسی الگوی بیان این آنزیم در سطح پروتئین از تکنیک وسترن بلات استفاده شد. نتایج نشان دادند که آنزیم CEL I در واریته های مختلف گیاه کرفس به میزان یکسان بیان می شود. همچنین میزان بیان این آنزیم در اندامهای رویشی و زایشی گیاه کرفس مقایسه شد. میزان بیان CEL I در برگ بیشتر از گل آذین بود. به منظور بررسی ارتباط احتمالی آنزیم CEL I با مکانیسم ترمیمی DNA موتاسیون زایی با استفاده از اتیل متان سولفونات انجام گرفت. رشد غیر طبیعی همراه با لکه های نکروزه گسترده در گیاهان تیمار شده مشاهده شد. همچنین یک افزایش قابل توجه در سطح پروتئین CEL I در اندامهای رویشی و زایشی گیاهان تیمار شده با EMS اتفاق افتاد. با توجه به مکانیسم جهش زایی EMS انتظار می رفت که این افزایش بیان تنها در مرحله زایشی باشد. به نظر میرسد افزایش بیان CEL I در گیاهان تیمار شده به دلیل دخالت این آنزیم در پاسخ به تنش و مرگ سلولی القاء شده با EMS می باشد.

کلمات کلیدی

, اندونوکلئاز CELI , وسترن بلات, گیاه کرفس, اتیل متان سولفونات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030787,
author = {صفاریان طوسی, میترا and بهرامی, احمدرضا and ذوالعلی, جعفر and مقدم متین, مریم},
title = {بررسی الگوی بیان اندونوکلئاز CEL I در گیاه کرفس},
booktitle = {سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران},
year = {2012},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {اندونوکلئاز CELI ، وسترن بلات، گیاه کرفس، اتیل متان سولفونات},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی الگوی بیان اندونوکلئاز CEL I در گیاه کرفس
%A صفاریان طوسی, میترا
%A بهرامی, احمدرضا
%A ذوالعلی, جعفر
%A مقدم متین, مریم
%J سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
%D 2012

[Download]