هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران , 2011-09-12

عنوان : ( بررسی اثرات سمیت سلولی یکی از مشتقات تری آزولوپیریمیدین روی سلول های کارسینومای مثانه و مری )

نویسندگان: ناهید ارغیانی , مریم مقدم متین , احمدرضا بهرامی , فاطمه بهنام رسولی , محمد رحیمی زاده , علی شیری , مهدی بکاولی , محبوبه سیاهکوهی نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سرطان مثانه و مری از جمله رایج ترین بدخیمی های دستگاه ادراری تناسلی و گوارشی می باشند. علی رغم تحقیقات پی در پی در مورد سرطان معده و مری پیشرفت در درمان این بیماران با موفقیت چشمگیری روبرو نبوده است. در این تحقیق ابتدا ترکیب -4 آمینو- 5-برومو- 2-کلرو- 6-متیل پیریمیدین با استفاد ازچندین واکنش شیمیایی سنتز گردید. سپس اثر سمیت سلولی بر روی سلول های سرطانی مثانه و مری بررسی گردید.بدین منظور غلظت های 10 ،20 ،40 ،80 و 160 از ماده ی فوق بر روی سلول هایTCC و KYSE 30 اثر داده شد. به منظور ارزیابی بهتر هر تیمار، سلول ها با غلظت های مشابهی از DMSOکه حلال ماده ی مذکور بودند، به عنوان کنترل تیمار شدند. تغییرات مورفولوژیک و میزان مرگ و میر سلول ها 48 و 72 ساعت پس از تیمار بر روی سلول های TCC و 24 ، 48 و 72 ساعت پس ازتیمار بر روی سلول هایKYSE 30 مورد بررسی قرار گرفتند. مشاهدات مورفولوژیک نشان دادند که سلول ها پس از تیمار در مقایسه با گروه کنترل و سلول های تیمار نشده به شکل کروی باسیتوپلاسمی گرانوله شده در آمده بودند.بررسی های حاصل از انجام تستMTT نیز نشان داد که بیشترین میزان مرگ و میر سلولی 72 ساعت پس از تیمار در سلول هایTCCدر غلظت 85μg/ml و 48 ساعت پس از تیمار در سلول های سرطان مری در غلظت 100μg/ml بود.

کلمات کلیدی

, سمیت سلولی, سرطان مری, سرطان مثانه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030790,
author = {ارغیانی, ناهید and مقدم متین, مریم and بهرامی, احمدرضا and بهنام رسولی, فاطمه and رحیمی زاده, محمد and شیری, علی and بکاولی, مهدی and سیاهکوهی نیا, محبوبه},
title = {بررسی اثرات سمیت سلولی یکی از مشتقات تری آزولوپیریمیدین روی سلول های کارسینومای مثانه و مری},
booktitle = {هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سمیت سلولی، سرطان مری، سرطان مثانه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثرات سمیت سلولی یکی از مشتقات تری آزولوپیریمیدین روی سلول های کارسینومای مثانه و مری
%A ارغیانی, ناهید
%A مقدم متین, مریم
%A بهرامی, احمدرضا
%A بهنام رسولی, فاطمه
%A رحیمی زاده, محمد
%A شیری, علی
%A بکاولی, مهدی
%A سیاهکوهی نیا, محبوبه
%J هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
%D 2011

[Download]