هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران , 2011-09-12

عنوان : ( بررسی اثرات سمیت سلولی 2-(4-متوکسی فنیل)-بنزایمیدازول بر روی سلول های سرطان پستان در شرایط in vitro )

نویسندگان: حلیمه حسن زاده , مریم مقدم متین , احمدرضا بهرامی , مروارید ساعی نسب , محمد رحیمی زاده , حسین عشقی , علی شیری , پریسا صداقت شریفی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: با وجود روش های درمانی مختلف برای مقابله با سرطان، بزرگترین مانع در راه درمان سرطان های متاستاتیک مثل سرطان پستان، این است که به طور ذاتی به شیمی درمانی مقاوم هستند و یا در طول شیمی درمانی به دارو مقاوم می شوند. بنابراین تمایل فراوانی برای یافتن ترکیبات مؤثر وجدید برای درمان این نوع سرطان ها وجود دارد. هدف: هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثرات سمی ترکیب سنتزی 2-(4-متوکسی فنیل) -بنزایمیدازول ، برروی سلول های سرطان پستان( MCF7)- با استفاده از تست MTT می باشد. روش ها: بدین منظور ترکیب 2و 4-متوکسی فنیل-بنزوایمیدازول از واکنش 1،2 -فنیلن دیامین با 4-متوکسی بنزآلدهید در حضور این ترکیب، سلولهای سرطان پستان با غلظت های مختلفی از IC کاتالیزور فریک هیدروژن سولفات، سنتز شد. برای تعیین 50 در بازه های MTT 80 و 160 میکرو گرم /میلی لیتر) تیمار شده و سپس زنده ماندن سلول ها بوسیله تست ،40 ،20 ، آن ( 10 48 و 72 ساعته ارزیابی شد. ، زمانی 24 4-متوکسی فنیل)-بنزایمیدازول، بر روی )- ترکیب 2 IC نشان داد که 50 MTT نتایج: بعد از سنتز ترکیب موردنظر، تست 135 و 40 میکروگرم /میلی لیتر، به ترتیب بعد از 48 و 72 ساعت بود. گرانولاسیون های سیتوپلاسمی , MCF سلول های 7 مخصوصا بعد از تیمار 72 ساعته سلول ها با غلظت 40 میکروگرم /میلی لیتر از این ترکیب، مشاهده شد. ترکیب 2و 4-متوکسی فنیل-بنزوایمیدازول، یک ماده ی سنتزی با اثرات سمی برروی سلول های سرطان پستان است. مطالعات آینده نیاز به بررسی دارد. in vivo و in vitro مکانیسم این سمیت سلولی و نیز اثرات احتمالی ضد سرطانی این ترکیب در شرایط

کلمات کلیدی

, 2و 4-متوکسی فنیل-بنزوایمیدازول , سمیت سلولی, سلول های سرطان پستان.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030792,
author = {حسن زاده, حلیمه and مقدم متین, مریم and بهرامی, احمدرضا and ساعی نسب, مروارید and رحیمی زاده, محمد and عشقی, حسین and شیری, علی and صداقت شریفی, پریسا},
title = {بررسی اثرات سمیت سلولی 2-(4-متوکسی فنیل)-بنزایمیدازول بر روی سلول های سرطان پستان در شرایط in vitro},
booktitle = {هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {2و 4-متوکسی فنیل-بنزوایمیدازول ، سمیت سلولی،سلول های سرطان پستان.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثرات سمیت سلولی 2-(4-متوکسی فنیل)-بنزایمیدازول بر روی سلول های سرطان پستان در شرایط in vitro
%A حسن زاده, حلیمه
%A مقدم متین, مریم
%A بهرامی, احمدرضا
%A ساعی نسب, مروارید
%A رحیمی زاده, محمد
%A عشقی, حسین
%A شیری, علی
%A صداقت شریفی, پریسا
%J هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
%D 2011

[Download]