افق دانش, دوره (17), شماره (4), سال (2012-3) , صفحات (25-34)

عنوان : ( بررسی همبستگی عفونت هلیکوباکترپیلوری با ویژگی های جمیت شناختی کارکنان مراکز بهداشتی درمانی شهر زاهدان در سال 1387 )

نویسندگان: آزاده جباری نوقابی , مهدی جباری نوقابی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده زمینه و هدف: هلیکوباکترپیلوری به عنوان یکی از مهمترین عوامل بیماری های التهابی و بدخیمی های دستگاه گوارش به خصوص گاستریت مزمن فعال (تیپ B)، زخم های معده و دوازدهه، آدنوکارسینوم معده و لنفوم بافت لنفوئید مخاط معده (MALT) شناخته شده است. با توجه به اهمیت این عفونت و شیوع متفاوت در مناطق مختلف کشور و همچنین عوارض طولانی مدت ناشی از آن، این مطالعه جهت بررسی فراوانی عفونت هلیکوباکترپیلوری و عوامل زمینه ای موثر در بروز آن در شهر زاهدان صورت گرفت. روش تحقیق: این مطالعه به صورت مقطعی برروی 97 نفر از پرسنل مراکز بهداشتی شهر زاهدان که فاقد هرگونه علائم گوارشی یا درمان عفونت هلیکوباکترپیلوری بودند و به صورت تصادفی خوشه ای انتخاب شدند، صورت گرفت. تشخیص آلودگی به هلیکوباکترپیلوری با اندازه گیری IgG ضد میکروب با استفاده از روش سرولوژی ELISA صورت گرفت. اطلاعات بدست آمده با نرم افزار آماری SPSS و با استفاده از روش های آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: شیوع کلی عفونت در میان شرکت کنندگان 34 درصد بود که فراوانی نسبی آن به ترتیب 4/36 درصد در مردان و 6/63 درصد در زنان بود. در بررسی همبستگی جنس، سن، تعداد اعضای خانوار و نوع آب آشامیدنی مصرفی با تیتر آنتی بادی، هیچگونه همبستگی معنی داری وجود نداشت. تنها در مورد متغیر میزان تحصیلات همبستگی معنی داری وجود داشت. نتیجه گیری: هیچگونه رابطه معنی داری بین عوامل جمعیت شناختی سن، تعداد اعضای خانوار، جنسیت، نوع آب آشامیدنی مصرفی و شیوع تیتر آنتی بادی وجود نداشت. همچنین همبستگی معنی داری بین تیتر آنتی بادی با میزان تحصیلات وجود داشت و بیشترین شیوع در سطوح تحصیلی پایین بوده است. بنابراین برنامه ریزی برای کنترل شیوع عفونت برای باید طوری باشد که براساس عوامل فوق طراحی و قابل اجرا باشد. با توجه به وجود عفونت هلیکوباکترپیلوری در افراد فاقد علائم گوارشی و عوارضی که به دنبال آن می تواند در افراد آلوده رخ دهد، لزوم آموزش بهداشت، کنترل دقیق منابع آب آشامیدنی و کنترل دقیق عفونت نیز توصیه می شود.

کلمات کلیدی

, هلیکوباکترپیلوری, سرولوژی, شهر زاهدان.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1030794,
author = {آزاده جباری نوقابی and جباری نوقابی, مهدی},
title = {بررسی همبستگی عفونت هلیکوباکترپیلوری با ویژگی های جمیت شناختی کارکنان مراکز بهداشتی درمانی شهر زاهدان در سال 1387},
journal = {افق دانش},
year = {2012},
volume = {17},
number = {4},
month = {March},
issn = {1735-1855},
pages = {25--34},
numpages = {9},
keywords = {هلیکوباکترپیلوری، سرولوژی، شهر زاهدان.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی همبستگی عفونت هلیکوباکترپیلوری با ویژگی های جمیت شناختی کارکنان مراکز بهداشتی درمانی شهر زاهدان در سال 1387
%A آزاده جباری نوقابی
%A جباری نوقابی, مهدی
%J افق دانش
%@ 1735-1855
%D 2012

[Download]