کتاب ماه تاریخ و جغرافیا, دوره (41), شماره (41), سال (2001-3) , صفحات (4-8)

عنوان : ( صفین از منظر سه منبع تاریخی )

نویسندگان: علی ناظمیان فرد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حادثه صفین در منابع تاریخی،بازتاب های مختلف یافته است. این مقاله می کوشد تا این رویداد را از منظر سه منبع تاریخی:تاریخ الرسل و الملوک، وقعه الصفین و کتاب الفتوح مورد بررسی قرار دهد و موارد اشتراک و افتراق آنها را در بازتاب این واقعه بدست دهد.

کلمات کلیدی

, صفین, علی, معاویه, اشراف القبایل, حکمیت, قراء
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1030799,
author = {ناظمیان فرد, علی},
title = {صفین از منظر سه منبع تاریخی},
journal = {کتاب ماه تاریخ و جغرافیا},
year = {2001},
volume = {41},
number = {41},
month = {March},
issn = {1089-4235},
pages = {4--8},
numpages = {4},
keywords = {صفین، علی،معاویه، اشراف القبایل، حکمیت،قراء},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T صفین از منظر سه منبع تاریخی
%A ناظمیان فرد, علی
%J کتاب ماه تاریخ و جغرافیا
%@ 1089-4235
%D 2001

[Download]