شریف, دوره (27), شماره (2), سال (2011-12) , صفحات (13-21)

عنوان : ( استراتژی ناب- چابک در سازمانهای خدماتی با رویکرد مقایسه ای )

نویسندگان: احمد توکلی , فریبرز رحیم نیا , مهدی مقدسیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این مقاله، بررسی قابلیت پیاده سازی استراتژی ناب- چابک در سازمان های خدمات انبوه و حرفه ای و مقایسه آنها با یکدیگر و همچنین بخش ساخت است. برای بررسی این موضوع از روش مطالعه موردی استفاده شده است. بدین منظور یک رستوران فست فود زنجیره ای و یک بیمارستان تک تخصصی به ترتیب به عنوان سازمان خدمات انبوه و حرفه ای از طریق مصاحبه مورد مطالعه قرار گرفته اند. نتایج بیان گر این هستند که قابلیت پیاده سازی رویکرد ناب- چابک در این دو نوع سازمان خدماتی وجود دارد. تحقیق حاضر نشان داد با وجود اینکه پیاده سازی این استراتژی در رستوران زنجیره ای مشابه با بخش ساخت است، اما در بیمارستان مورد مطالعه، به دلیل اهمیت مفاهیم دیگری از قبیل مدیریت موجودی، تا حدودی متفاوت می باشد.

کلمات کلیدی

, ناب, چابک, ناب-چابک, خدمات انبوه و حرفه ای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1030803,
author = {توکلی, احمد and رحیم نیا , فریبرز and مقدسیان, مهدی},
title = {استراتژی ناب- چابک در سازمانهای خدماتی با رویکرد مقایسه ای},
journal = {شریف},
year = {2011},
volume = {27},
number = {2},
month = {December},
issn = {1028-7167},
pages = {13--21},
numpages = {8},
keywords = {ناب، چابک، ناب-چابک، خدمات انبوه و حرفه ای},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T استراتژی ناب- چابک در سازمانهای خدماتی با رویکرد مقایسه ای
%A توکلی, احمد
%A رحیم نیا , فریبرز
%A مقدسیان, مهدی
%J شریف
%@ 1028-7167
%D 2011

[Download]