پژوهشهای زراعی ایران, دوره (10), شماره (2), سال (2012-9) , صفحات (256-269)

عنوان : ( مقایسه راندمان جذب، مصرف و بهره وری تشعشع در سیستمهای تک کشتی و چندکشتی کلزا(Zea mays L.) و ذرت (Phaseous vulgaris L.) لوبیا ،(Brassica napus L.) )

نویسندگان: سمانه نجیب نیا , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , حسن پرسا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی راندمان جذب، مصرف و بهره وری تشعشع در سیستمهای تک کشتی و چندکشتی سه گیاه کلزا (Brassica napus L.) ، لوبیا (Phaseous vulgaris L.) و ذرت (Phaseous vulgaris L.)، آزمایشی در سال87-1386 در منطقه مشهد به اجرا درآمد . در این بررسی، 6 تیمار – زراعی کشت شامل سه تیمار تک کشتی برای هر یک از سه گیاه (کلزا در اول مهر، ذرت و لوبیا در 10 اردیبهشت) و سه تیمار چندکشتی شامل( چندکشتی دوگانه (کشت هم زمان لوبیا و ذرت در 10 اردیبهشت)، چندکشتی تأخیری دومرحله ای (کلزا در اول مهر و لوبیا و ذرت در 10 اردیبهشت) و چندکشتی تأخیری سه مرحله ای (کلزا در اول مهر، لوبیا در 20 فروردین و ذرت در 10 اردیبهشت) در نظر گرفته شد. این آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. بر اساس نتایج، ترکیب کشت تأثیر معنی داری بر راندمان جذب، مصرف و بهره وری تشعشع داشت در بین تیمارهای چندکشتی، چندکشتی دوگانه بیشترین راندمان جذب(54/0)، بیشترین راندمان مصرف و بهره وری بر اساس عملکرد دانه (به ترتیب با 23/0 و 13/0 گرم بر مترمربع بر مگاژول) و بیشترین بهره وری بر اساس عملکرد بیولوژیک (50/0 گرم بر مترمربع بر مگاژول ) و چندکشتی تأخیری سه مرحله ای بیشترین راندمان مصرف بر اساس عملکرد بیولوژیک(92/0 گرم بر مترمربع بر مگاژول ) را نشان دادند. در بین تیمارهای تک کشتی، لوبیا بیشترین راندمان جذب (49/0) و ذرت بیشترین راندمان مصرف بر اساس عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه (به ترتیب با80/1 و 65/0 گرم بر مترمربع بر مگاژول ) و نیز بیشترین بهره وری بر اساس عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه(به ترتیب با 72/0 و 26/0 گرم بر مترمربع بر مگاژول) را دارا بودند. در مجموع تیمار چندکشتی دوگانه از نظر راندمان جذب و تک کشتی ذرت از نظر راندمان مصرف بر اساس عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه و بهره وری بر اساس عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه برتر بودند. با توجه به نتایج این آزمایش به نظر میرسد چنین ترکیبهایی از کشت به علل مختلف از جمله سایه اندازی کلزا روی گیاهچه های جوان لوبیا و ذرت، نتیجه مطلوب حاصل ننماید و لذا پیشنهاد می شود در آزمایشهای بعدی، تاریخهای کاشت به نحوی اصلاح شوند که تلاقی دوره رشد گیاهان همراه با کلزا، کوتا هتر گردد.

کلمات کلیدی

, تک کشتی, چندکشتی, راندمان جذب تشعشع, راندمان مصرف تشعشع, بهره وری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1030805,
author = {نجیب نیا, سمانه and کوچکی, علیرضا and نصیری محلاتی, مهدی and پرسا, حسن},
title = {مقایسه راندمان جذب، مصرف و بهره وری تشعشع در سیستمهای تک کشتی و چندکشتی کلزا(Zea mays L.) و ذرت (Phaseous vulgaris L.) لوبیا ،(Brassica napus L.)},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2012},
volume = {10},
number = {2},
month = {September},
issn = {۲۰۰۸-۱۴۷۲},
pages = {256--269},
numpages = {13},
keywords = {تک کشتی، چندکشتی، راندمان جذب تشعشع، راندمان مصرف تشعشع، بهره وری تشعشع},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه راندمان جذب، مصرف و بهره وری تشعشع در سیستمهای تک کشتی و چندکشتی کلزا(Zea mays L.) و ذرت (Phaseous vulgaris L.) لوبیا ،(Brassica napus L.)
%A نجیب نیا, سمانه
%A کوچکی, علیرضا
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A پرسا, حسن
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ ۲۰۰۸-۱۴۷۲
%D 2012

[Download]