دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد, دوره (4), شماره (2), سال (1992-4) , صفحات (85-104)

عنوان : ( بررسی تحلیلی عملکرد گذشته و برنامه ریزی آموزشی پژوهشی گروه فنی مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد تا پایان برنامه دوم )

نویسندگان: فریدون ایرانی , حسن حاجی کاظمی , اسماعیل آیتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برنامه ریزی آموزشی وپژوهشی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی در قالب برنامه ریزی پنج ساله کشور ودر راستای اهداف کلان آموزشی وزارت فرهنگ وآموزش عالی در این مقاله ارائه شده است.

کلمات کلیدی

برنامه ریزی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1030807,
author = {ایرانی, فریدون and حاجی کاظمی, حسن and آیتی, اسماعیل},
title = {بررسی تحلیلی عملکرد گذشته و برنامه ریزی آموزشی پژوهشی گروه فنی مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد تا پایان برنامه دوم},
journal = {دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد},
year = {1992},
volume = {4},
number = {2},
month = {April},
issn = {1028-3080},
pages = {85--104},
numpages = {19},
keywords = {برنامه ریزی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تحلیلی عملکرد گذشته و برنامه ریزی آموزشی پژوهشی گروه فنی مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد تا پایان برنامه دوم
%A ایرانی, فریدون
%A حاجی کاظمی, حسن
%A آیتی, اسماعیل
%J دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد
%@ 1028-3080
%D 1992

[Download]