یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران , 2012-11-06

عنوان : ( تجزیه و تحلیل عدم قطعیت معادلات جریان در محیط متخلخل درشت دانه با استفاده از روش احتمالاتی فازی )

نویسندگان: علی یوسفی , سیدمحمود حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در معادلات جریان در محیط متخلخل درشت دانه، برخی از پارامترهای فیزیکی به صورت دقیق قابل اندازه گیری نمی باشند و دارای عدم قطعیت هستند. با استفاده از تجزیه و تحلیل عدم قطعیت می توان عدم قطعیت در خروجی مدل را که ناشی از عدم قطعیت در پارامترهای ورودی می باشد، محاسبه کرد. در این تحقیق در بررسی معادلات جریان در محیط متخلخل درشت دانه، از روش آماری تخمین مرتبه اول برای تجزیه و تحلیل عدم قطعیت معادلات Stephenson ، Wilkins و Adel و همچنین، از روش ترکیبی که یک روش احتمالاتی فازی می باشد، برای معادلات Stephenson و Wilkins استفاده شده است. نتایج نشان می دهند که عدم قطعیت معادلات Stephenson و Wilkins با استفاده از روش ترکیبی، که ماهیت واقعی پارامترها را بهتر شناسایی می کند، بیشتر از عدم قطعیت حاصل از روش آماری تخمین مرتبه اول می باشد. از مقایسه ی نتایج سه معادله مذکور نیز مشخص می شود که معادله Adel کم ترین عدم قطعیت را دارا می باشد.

کلمات کلیدی

, تجزیه و تحلیل عدم قطعیت, محیط متخلخل درشت دانه, روش احتمالاتی فازی, روش تخمین مرتبه اول
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030813,
author = {یوسفی, علی and حسینی, سیدمحمود},
title = {تجزیه و تحلیل عدم قطعیت معادلات جریان در محیط متخلخل درشت دانه با استفاده از روش احتمالاتی فازی},
booktitle = {یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران},
year = {2012},
location = {ارومیه, ايران},
keywords = {تجزیه و تحلیل عدم قطعیت، محیط متخلخل درشت دانه، روش احتمالاتی فازی، روش تخمین مرتبه اول},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تجزیه و تحلیل عدم قطعیت معادلات جریان در محیط متخلخل درشت دانه با استفاده از روش احتمالاتی فازی
%A یوسفی, علی
%A حسینی, سیدمحمود
%J یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
%D 2012

[Download]