پژوهشنامه فلسفه دین- نامه حکمت, دوره (11), شماره (1), سال (2013-6) , صفحات (47-60)

عنوان : ( پیوند دین و فلسفه در اندیشه فارابی )

نویسندگان: محمدکاظم علمی سولا , سینا سالاری خرم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جستار حاضر درصدد است پیوند میان دین و فلسفه را از منظر فارابی با استناد به اصل متن آثار وی مورد پژوهش قرار دهد. در این طریق، نخست به تحلیل علل تاریخی نیاز به فلسفه پرداخته شده و سپس انگیز ههای فارابی برای ایجاد این پیوند معرفی شده اند؛ تا از این رهگذر، ضرورت ایجاد چنین پیوندی میان دین و فلسفه روشن گردد. مدعای مقاله آن است که فارابی، با دو روش متفاوت در پی برقراری این پیوند بوده است. روش نخست بر توجه به سیر تاریخی تکوین زبان استوار است؛ که از این منظر، فارابی به تقدم زمانی فلسفه بر دین باور دا رد. اما در روش دوم، او با توجه به تمایزهای رو ش شناختی دین و فلسفه در مقام تعلیم، به تبیین نسبت میان آن دو پرداخته است. حال درباره این دو روش باید گفت که روش نخست قابل نقد است؛ اما می توان از روش دوم دفاع کرد.

کلمات کلیدی

, دین, فلسفه, برهان, تخیل, تعقّل, روش اقناعی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1030818,
author = {علمی سولا, محمدکاظم and سالاری خرم, سینا},
title = {پیوند دین و فلسفه در اندیشه فارابی},
journal = {پژوهشنامه فلسفه دین- نامه حکمت},
year = {2013},
volume = {11},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-0735},
pages = {47--60},
numpages = {13},
keywords = {دین، فلسفه، برهان، تخیل، تعقّل، روش اقناعی، فارابی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پیوند دین و فلسفه در اندیشه فارابی
%A علمی سولا, محمدکاظم
%A سالاری خرم, سینا
%J پژوهشنامه فلسفه دین- نامه حکمت
%@ 2008-0735
%D 2013

[Download]