علوم زمین, ( ISI ), دوره (23), شماره (90), سال (2014-1) , صفحات (175-184)

عنوان : ( سنگ نگاری و ژئوشیمی عناصر اصلی نهشت ههای آواری الیگوسن پهنه بینالود، واقع در شمال نیشابور: تعیین سنگ منشأ، جایگاه زمین ساختی و شرایط هوازدگی دیرینه )

نویسندگان: داود دهنوی , سیدرضا موسوی حرمی , محمدحسین محمودی قرائی , فرزین قائمی , فرخ قائمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای تعیین سنگ منشأ، جایگاه زمین ساختی، شرایط هوازدگی گذشته و نامگذاری نهشته های الیگوسن پهنه بینالود، مطالعات سنگ نگاری روی ماسه سنگ های 2 برش باغشن گچ و دامنجان در شمال نیشابور انجام شد، 14 نمونه ماسه سنگی و 6 نمونه شیلی از هر دو برش، از نظر عناصر اصلی تجزیه شده است. تجزیه داده های ژئوشیمیایی و مطالعات سنگ نگاری، نشان دهنده ترکیب لیت آرنایت تا لیتیک آرکوز برای این ماسه سنگ ها و موقعیت زمین ساختی حاشیه فعال قار های برای برش دامنجان و جزایر کمانی قاره ای برای برش باغشن گچ به همراه سنگ منشأ فلسیک تا حدواسط برای این نهشته ها است. بررسی شرایط هوازدگی با استفاده از عناصر اصلی نشان دهنده، وجود شرایط هوازدگی ضعیف در هر 2 برش در زمان تشکیل است با این تفاوت که در برش دامنجان شرایط هوازدگی نسبت به برش باغشن گچ شدیدتر بوده است، همچنین تعیین شرایط آب و هوایی با استفاده از عناصر اصلی و مطالعات سنگ نگاری نشان دهنده شرایط آب و هوای نیمه مرطوب تا نیمه خشک برای این نهشته ها در زمان تشکیل است.

کلمات کلیدی

, الیگوسن., بینالود., عناصر ساختاری., رودخانه بریده بریده.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1030846,
author = {دهنوی, داود and موسوی حرمی, سیدرضا and محمودی قرائی, محمدحسین and قائمی, فرزین and فرخ قائمی},
title = {سنگ نگاری و ژئوشیمی عناصر اصلی نهشت ههای آواری الیگوسن پهنه بینالود، واقع در شمال نیشابور: تعیین سنگ منشأ، جایگاه زمین ساختی و شرایط هوازدگی دیرینه},
journal = {علوم زمین},
year = {2014},
volume = {23},
number = {90},
month = {January},
issn = {1023-7429},
pages = {175--184},
numpages = {9},
keywords = {الیگوسن.، بینالود.، عناصر ساختاری.، رودخانه بریده بریده.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سنگ نگاری و ژئوشیمی عناصر اصلی نهشت ههای آواری الیگوسن پهنه بینالود، واقع در شمال نیشابور: تعیین سنگ منشأ، جایگاه زمین ساختی و شرایط هوازدگی دیرینه
%A دهنوی, داود
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A قائمی, فرزین
%A فرخ قائمی
%J علوم زمین
%@ 1023-7429
%D 2014

[Download]