بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (4), شماره (3), سال (2012-12) , صفحات (215-222)

عنوان : ( بررسی اثرات آللوپاتیک اکالیپتوس بر جوانه زنی، رشد، خصوصیات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه جو (Hordeum vulgare L.) و علف هرز خاکشیر )

نویسندگان: ربابه سرائی , مهرداد لاهوتی , علی گنجعلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی تأثیر آللوشیمی عصاره دانه و برگ اکالیپتوس بر صفات مربوط به جوانه زنی، رشد و ویژگی های مورفولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه جو و خاکشیر آزمایشی با پنج سطح عصاره آبی دانه و برگ اکالیپتوس شامل غلظت های (30، 50، 70، 90، 100 درصد وزنی- حجمی) به همراه تیمار شاهد (آب مقطر) در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار انجام شد. نتایج بررسی ها نشان داد که عصاره آبی دانه و برگ اکالیپتوس در همه غلظت ها بر درصد و سرعت جوانه زنی بذور هر دو گونه تأثیر بازدارندگی دارد. تأثیر بازدارندگی با افزایش غلظت عصاره، افزایش یافت و این افزایش برای گیاه خاکشیر بیشتر از جو بود. همچنین طول ریشه، ارتفاع گیاه، وزن تر و خشک خاکشیر نسبت به جو در حضور عصاره آبی اکالیپتوس کاهش بیشتری یافت. بطور مشابه، میزان کلروفیلa، کلروفیلb و کلروفیل کل در برگ گیاهچه های جو و خاکشیر هر دو کاهش یافت. در هر دو گونه، تجمع پرولین و قندهای محلول افزایش یافت که به نظر می رسد یک نوع مکانیسم سازگاری برای افزایش مقاومت در برابر تنش باشد. نتایج مطالعه حاضر همچنین نشان داد که عصاره آبی دانه اکالیپتوس نسبت به عصاره برگ بر ویژگی های مورفولوژیکی و بیوشیمیایی دو گونه تأثیر بیشتری داشت و گیاه تک لپه ای جو نسبت به گیاه دولپه ای خاکشیر در مقابل اثرات آللو شیمی اکالیپتوس مقاوم تر و آسیب کمتری را متحمل شد. با توجه به نتایج فوق به نظر می رسد که آللوکمیکال های عصاره برگ و دانه اکالیپتوس قابلیت علف کشی داشته و می تواند به عنوان یک علف کش بیولوژیکی یا به عنوان الگویی برای فرمولاسیون جدید یک علف کش مورد استفاده قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, علف های هرز, عصاره آبی و آللوپاتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1030860,
author = {سرائی, ربابه and لاهوتی, مهرداد and گنجعلی, علی},
title = {بررسی اثرات آللوپاتیک اکالیپتوس بر جوانه زنی، رشد، خصوصیات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه جو (Hordeum vulgare L.) و علف هرز خاکشیر},
journal = {بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology},
year = {2012},
volume = {4},
number = {3},
month = {December},
issn = {2008-7713},
pages = {215--222},
numpages = {7},
keywords = {علف های هرز، عصاره آبی و آللوپاتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثرات آللوپاتیک اکالیپتوس بر جوانه زنی، رشد، خصوصیات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه جو (Hordeum vulgare L.) و علف هرز خاکشیر
%A سرائی, ربابه
%A لاهوتی, مهرداد
%A گنجعلی, علی
%J بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology
%@ 2008-7713
%D 2012

[Download]