علوم باغبانی, دوره (26), شماره (3), سال (2012-12) , صفحات (292-300)

عنوان : ( تاثیر غلظت های مختلف سلنیوم برویژگی های مورفوفیزیولوژیکی گیاه اسفناج((Spinacia oleracea L.) )

نویسندگان: آزاده صفاریزدی , مهرداد لاهوتی , علی گنجعلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سلنیوم (Se) یک عنصر شبه فلز است که خصوصیات آنتی اکسیدانی آن برای انسان، حیوانات و گیاهان تایید شده است. برخی از گیاهان به عنوان گیاهان انباشته کننده این عنصر معرفی شده‌اند و در تعداد اندکی نیز سلنیوم به عنوان عنصری سودمند در رشد آن ها شناخته شده است. تحقیق حاضر به منظور بررسی تأثیر غلظت های مختلف سلنیوم بر رشد و خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی گیاه اسفناج در شرایط کنترل شده انجام شد. جوانه‌زنی بذرهای اسفناج در ژرمیناتور انجام گرفت و نشاءهای گیاهی به محلول غـذایـی هوگـلنـد حاوی غلـظتـ های mgL-1 SeO3-2 0،1،2،4،6 و10 انتقال یافتند. آزمایش به صورت طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار انجام شد. چهار هفته پس از اعمال تیمارها، خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی شامل بیوماس، طول ریشه و بخش هوایی، تعداد برگ و مقدار کلروفیل مورد سنجش قرار گرفت. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که سطوح مختلف غلظت سلنیوم، تأثیر معنی‌داری بر خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی ریشه و اندام هوایی شامل وزن خشک و تر ریشه و اندام هوایی، مقدار کلروفیل و همچنین طول ریشه و طول بخش هوایی داشت. در این آزمایش با افزایش غلظت سلنیوم (به استثنا غلظت mgL-1 SeO3-2 1 سلنیوم)، مقدار کمّی تمـامی صفات مورد مطالعه به صورت معنی‌داری نسبت به تیمار شاهد کاهش یافتند. علائم مورفولوژی سمّیت سلنیوم به صورت کلروز برگ‌های جوان و کاهش رشد بخش هوایی و ریشه مشاهده شد.

کلمات کلیدی

, سلنیوم , کشت هیدروپونیک, سلنیوم,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1030861,
author = {صفاریزدی, آزاده and لاهوتی, مهرداد and گنجعلی, علی},
title = {تاثیر غلظت های مختلف سلنیوم برویژگی های مورفوفیزیولوژیکی گیاه اسفناج((Spinacia oleracea L.)},
journal = {علوم باغبانی},
year = {2012},
volume = {26},
number = {3},
month = {December},
issn = {2008-4730},
pages = {292--300},
numpages = {8},
keywords = {سلنیوم ، کشت هیدروپونیک، سلنیوم،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر غلظت های مختلف سلنیوم برویژگی های مورفوفیزیولوژیکی گیاه اسفناج((Spinacia oleracea L.)
%A صفاریزدی, آزاده
%A لاهوتی, مهرداد
%A گنجعلی, علی
%J علوم باغبانی
%@ 2008-4730
%D 2012

[Download]