جامعه شناسی کاربردی, دوره (23), شماره (2), سال (2012-9) , صفحات (179-192)

عنوان : ( فشار هنجار تعهد اجتماعی در ایران )

نویسندگان: علی یوسفی , مارینا فرهودی زاده , مرضیه لشکری دربندی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تعهد اجتماعی حاکی ازهم ذات پنداری و وابستگی عاطفی فرد با جامعه است.این تعهد متضمن ترجیح نفع جمعی بر نفع فردی(تعهدپذیری)وقبول انتظارجامعه برای گذشتن از نفع فردی(فشارهنجاری)است.تحلیل ثانویه داده های پیمایش انسجام اجتماعی درایران نشان می دهدکه64.6 درصد از ایرانیان تعهدپذیر اجتماعی اند و در دوراهی نفع جامعه- نفع خود، نفع جامعه را ترجیح می دهند و انتظار جامعه را نیز چنین می دانند.در مقابل 17.3 درصد از آنها نیز تعهدناپذیر اجتماعی اند و در دو راهی مذکور، نفع خود را ترجیح می دهندوانتظار جامعه را از خود نیز چنین می پندارند. 18.1 درصد از ایرانیان نیز از عمل مسئولانه، تعریف شخصی داشته و در موقعیت های مذکور، بر مبنای هنجارهای شخصی عمل می‌کنند. بعلاوه میانگین فشار هنجاری تعهداجتماعی (فشار وجدانی برای عمل مسئولانه)درایران بر روی یک مقیاس 0 تا100 برابر62.7 است و فشار وجدانی برای انجام عمل متعهدانه درایران بیشتراز فشار وجدانی برای ترک آن است.

کلمات کلیدی

, تعهداجتماعی , پذیرش هنجار تعهد, فشارهنجارذهنی تعهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1030862,
author = {یوسفی, علی and فرهودی زاده, مارینا and لشکری دربندی, مرضیه},
title = {فشار هنجار تعهد اجتماعی در ایران},
journal = {جامعه شناسی کاربردی},
year = {2012},
volume = {23},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-5745},
pages = {179--192},
numpages = {13},
keywords = {تعهداجتماعی ، پذیرش هنجار تعهد، فشارهنجارذهنی تعهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T فشار هنجار تعهد اجتماعی در ایران
%A یوسفی, علی
%A فرهودی زاده, مارینا
%A لشکری دربندی, مرضیه
%J جامعه شناسی کاربردی
%@ 2008-5745
%D 2012

[Download]