اخلاق در علوم و فناوری, دوره (8), شماره (1), سال (2013-6) , صفحات (49-59)

عنوان : ( اخلاق حرفه ای در تکامل فرآیندهای تولیدی، از تولید دستی تا انبوه )

نویسندگان: علیرضا پویا , الهام برومند ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه: بحث رعایت اخلاقیات در فرایندهای تولیدی به بررسی میزان رعایت ابعاد و مسائل اخلاقی در سیستم های تولیدی می پردازد. به عبارت دیگر، در سیستم های تولیدی، علاوه بر توجه به بهبود بهره وری، عملکرد آنها در زمینه رعایت اخلاقیات نیز از موضوعات با اهمیت می باشد. در این راستا، هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر تکامل فرایندهای تولیدی بر حفاظت از محیط زیست و ایمنی و رشد کارکنان، به عنوان دو بعد از ابعاد اخلاقی مطرح در سیستم های تولیدی می باشد. روش کار: متغیرهای مورد بررسی در تحقیق حاضر مشتمل بر تکامل فرایند تولیدی، حفاظت از محیط زیست و ایمنی و رشد کارکنان در سطح سازمان است. برای گردآوری اطلاعات از واحدهای تولیدی از پرسشنامه طراحی شده مبتنی بر پیشینه تحقیق استفاده گردید. داده های بدست آمده از نمونه مورد بررسی که تعداد 110 واحد تولیدی فعال در شهرستان مشهد می باشد، با استفاده از معادلسازی معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل و مدل واقعی تحقیق ارائه گردید. یافته ها: بر مبنای نتایج بدست آمده روشن گردید تکامل فرایند تولیدی بر حفاظت از محیط زیست، تاثیر مستقیم منفی و بر ایمنی و رشد کارکنان بدون تاثیر می باشد. نتیجه گیری: هرچه از سمت سیستم تولیدی دستی به سمت سیستم تولیدی جریان مستمر پیش رویم میزان حفاظت از محیط زیست کاهش می یابد اما نوع و جهت تاثیر تکامل سیستم های تولیدی بر ایمنی و رشد کارکنان مشخص نمی باشد و نتیجه گیری در این زمینه نیازمند تحقیقات تجربی بیشتری است.

کلمات کلیدی

, اخلاق, ایمنی کارکنان, حفاظت محیط زیست, فرایند تولید
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1030867,
author = {پویا, علیرضا and برومند, الهام},
title = {اخلاق حرفه ای در تکامل فرآیندهای تولیدی، از تولید دستی تا انبوه},
journal = {اخلاق در علوم و فناوری},
year = {2013},
volume = {8},
number = {1},
month = {June},
issn = {2251-7634},
pages = {49--59},
numpages = {10},
keywords = {اخلاق، ایمنی کارکنان، حفاظت محیط زیست، فرایند تولید},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اخلاق حرفه ای در تکامل فرآیندهای تولیدی، از تولید دستی تا انبوه
%A پویا, علیرضا
%A برومند, الهام
%J اخلاق در علوم و فناوری
%@ 2251-7634
%D 2013

[Download]