علوم دامی ایران, دوره (41), شماره (2), سال (2010-5) , صفحات (119-128)

عنوان : ( بررسی تأثیر استفاده از سطوح مختلف ساکارز و نشاسته در جیره کاملاً مخلوط شده بر تخمیر، سوخت- ساز نیتروژن در شکمبه و عملکرد گاوهای شیرده هلشتاین )

نویسندگان: امین خضری , کامران رضا یزدی , محسن دانش مسگران , محمد مرادی شهربابک , محمدرضا محمد آبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده: به منظور بررسی اثرات استفاده از سطوح مختلف ساکارز و نشاسته در جیره کاملاً مخلوط شده بر تخمیر، سوخت- ساز نیتروژن در شکمبه و عملکرد گاوهای شیرده، از چهار راس گاو شیرده هلشتاین دارای فیستولای شکمبه در قالب طرح مربع لاتین 4×4 با چهار دوره 28 روزه استفاده شد. جیره‏های آزمایشی حاوی مقادیر مختلف ساکارز و نشاسته خالص ذرت بوده که ساکارز خالص در سطوح صفر، 25، 50 و 75 گرم در کیلوگرم ماده خشک، به ترتیب با 75، 50، 25 و صفر گرم نشاسته ذرت خالص، در جیره کاملاً مخلوط شده جایگزین شدند. جیره‏ها با استفاده از نرم‏افزار سیستم کربوهیدرات و پروتئین خالص کرنل فرموله گردید. جایگزین کردن نشاسته ذرت با ساکارز در جیره، اثری بر pH مایع شکمبه نداشت. در این پژوهش اضافه کردن ساکارز به جای نشاسته ذرت به جیره کاملاً مخلوط شده، به طور معنی‏داری غلظت آمونیاک در شکمبه را کاهش داد، اما اثر معنی‏دار بر غلظت نیتروژن پپتیدی نداشت. افزایش ساکارز در جیره بر کل غلظت اسیدهای چرب فرار در شکمبه و نسبت استات به پروپیونات اثر معنی‏دار نداشت، اما غلظت بوتیرات را در شکمبه افزایش داد (05/0 >P). در این آزمایش، جیره با ساکارز بیشتر تمایل به کاهش اسیدهای چرب زنجیر شاخه-دار در مقایسه با نشاسته ذرت داشت (05/0P). با بالا رفتن سطح ساکارز، درصد پروتئین شیر تمایل به افزایش و نیتروژن اوره ای شیر به طور معنی‏دار کاهش یافت (05/0>P)، که بیانگر بهبود سوخت-ساز نیتروژن در شکمبه و در نتیجه استفاده موثرتر از بخش های سریع التخمیر نیتروژن جیره می‏باشد.

کلمات کلیدی

, سوخت- ساز نیتروژن در شکمبه , نشاسته , ساکارز , تولید و ترکیب شیر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1030873,
author = {امین خضری and کامران رضا یزدی and دانش مسگران, محسن and محمد مرادی شهربابک and محمدرضا محمد آبادی},
title = {بررسی تأثیر استفاده از سطوح مختلف ساکارز و نشاسته در جیره کاملاً مخلوط شده بر تخمیر، سوخت- ساز نیتروژن در شکمبه و عملکرد گاوهای شیرده هلشتاین},
journal = {علوم دامی ایران},
year = {2010},
volume = {41},
number = {2},
month = {May},
issn = {2008-4773},
pages = {119--128},
numpages = {9},
keywords = {سوخت- ساز نیتروژن در شکمبه ، نشاسته ، ساکارز ، تولید و ترکیب شیر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر استفاده از سطوح مختلف ساکارز و نشاسته در جیره کاملاً مخلوط شده بر تخمیر، سوخت- ساز نیتروژن در شکمبه و عملکرد گاوهای شیرده هلشتاین
%A امین خضری
%A کامران رضا یزدی
%A دانش مسگران, محسن
%A محمد مرادی شهربابک
%A محمدرضا محمد آبادی
%J علوم دامی ایران
%@ 2008-4773
%D 2010

[Download]