بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (4), شماره (3), سال (2012-12) , صفحات (223-234)

عنوان : ( بررسی تاثیر ورمی کمپوست بر میزان فتوسنتز، تعرق و کارایی مصرف آب لوبیا قرمز ( Phaseolus vulgaris L.)، تحت تنش شوری )

نویسندگان: عبدالله بیک خورمیزی , علی گنجعلی , پروانه ابریشم چی , مهدی پارسا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی ها موید این است که ورمی کمپوست نقش موثری در رشد و نمو و نیز کاهش اثرات منفی ناشی از تنش های مختلف محیطی بر گیاهان دارد. این مطالعه با هدف بررسی بر هم کنش ورمی کمپوست و تنش شوری بر میزان فتوسنتز، تعرق و کارایی مصرف آب لوبیا قرمز رقم درخشان (Phaseolus vulgaris L. cv. Light Red Kidney) در مراحل گیاهچه ای و گلدهی، در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، در سال 1389 انجام شد. پنج نسبت حجمی ورمی کمپوست و ماسه شامل100:0؛ 90:10؛ 75:25؛ 50:50 و 25:75 و چهار سطح شوری شامل20، 40، 60 و80 میلی مول بر لیتر کلرید سدیم، به همراه شاهد(صفر) به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی، با سه تکرار مورد بررسی قرار گرفتند. بذرهای لوبیا در گلدان های پلاستیکی کاشته شد و میزان فتوسنتز، میزان تعرق، کارایی مصرف آب و میزان CO2 درون سلولی برگ ها در مراحل گیاهچه ای و گلدهی اندازه گیری شدند. در طول دوره رشد از محلول غذایی هوگلند برای تامین عناصر غذایی مورد نیاز گیاهان استفاده شد. نتایج نشان داد که تنش شوری و ورمی کمپوست بترتیب اثر کاهشی و افزایشی معنی داری بر سیستم فتوسنتزی گیاه داشتند. در مرحله گلدهی، تمامی نسبت های ورمی کمپوست، کارایی مصرف آب را در سطوح مختلف شوری نسبت به شاهد بطور معنی داری افزایش داد. در مرحله گیاهچه ای، نسبت های 10 و 25 درصد ورمی کمپوست و در مرحله گلدهی تقریباّ تمام نسبت های ورمی کمپوست، اثرات منفی تنش شوری را بر سیستم فتوسنتزی گیاه محدود نمودند. احتمالاً ورمی کمپوست به دلیل ساختار متخلخل، ظرفیت نگه داری آب بالا، دارا بودن موادی شبیه به هورمون ها و تنظیم کننده های رشد گیاهی و همچنین وجود مقادیر بالای عناصر غذایی ماکرو و میکرو، می تواند نقش مؤثری در بهبود تحمل به تنش های مختلف محیطی از جمله شوری ایفا نماید. در این آزمایش ورمی کمپوست باعث بهبود میزان فتوسنتز گیاهان در مواجهه با تنش شوری شد

کلمات کلیدی

, تنش های محیطی, سیستم فتوسنتزی, لوبیا و کمپوست
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1030876,
author = {بیک خورمیزی, عبدالله and گنجعلی, علی and ابریشم چی, پروانه and پارسا, مهدی},
title = {بررسی تاثیر ورمی کمپوست بر میزان فتوسنتز، تعرق و کارایی مصرف آب لوبیا قرمز ( Phaseolus vulgaris L.)، تحت تنش شوری},
journal = {بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology},
year = {2012},
volume = {4},
number = {3},
month = {December},
issn = {2008-7713},
pages = {223--234},
numpages = {11},
keywords = {تنش های محیطی، سیستم فتوسنتزی، لوبیا و کمپوست},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاثیر ورمی کمپوست بر میزان فتوسنتز، تعرق و کارایی مصرف آب لوبیا قرمز ( Phaseolus vulgaris L.)، تحت تنش شوری
%A بیک خورمیزی, عبدالله
%A گنجعلی, علی
%A ابریشم چی, پروانه
%A پارسا, مهدی
%J بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology
%@ 2008-7713
%D 2012

[Download]