همایش ملی جهاد اقتصادی , 2012-11-13

عنوان : ( نقش سرمایه اجتماعی بر نوآوری در بنگاه ها )

نویسندگان: علی اکبر ناجی میدانی , مهدیه عربشاهی دلوئی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سرمایه اجتماعی مجموعه ای از قوانین، هنجارها، تعهدات (الزامات)، روابط متقابل، اعتماد متقابل، ساختارهای اجتماعی و سلسله مراتب نهادی جامعه می باشد که اعضای آن را قادر به دستیابی به اهداف جمعی و فردیشان می سازد. سرمایه اجتماعی بالا، هزینه های مبادلاتی را کاهش داده، امکان همکاری و فعالیتهای دارای نفع متقابل را افزایش می دهد و وجود آن برای تربیت و انباشت سرمایه های انسانی، دستیابی به توسعه مالی، کارایی سیاست های دولت و اقدام به نوآوری، گردش اطلاعات و نیل به رشد اقتصادی الزامی است. سرمایه اجتماعی یک مفهوم جدید برای مطالعه نوآوری در فن آوری بنگاه است که بر قابلیت ایجاد دانش و نوآوری در فن آوری از سطوح داخلی و خارجی سرمایه اجتماعی تأکید می کند. این مقاله به نقش سرمایه اجتماعی بر نوآوری بنگاه می پردازد و چنین نتیجه می گیرد که انباشت سرمایه اجتماعی داخلی، اعتماد و همکاری بین بخشهای مختلف بنگاه را افزایش می دهد و بنابراین ایجاد دانش و نوآوری در فن آوری را تشویق می کند. همچنین سرمایه اجتماعی خارجی بر همکاریها و تعاملات نزدیک با سازمانهای خارجی تأکید می کند که باعث به دست آوردن دانش جدید و نوآوری در فن آوری می شود.

کلمات کلیدی

, سرمایه اجتماعی, سرمایه انسانی, هزینه های مبادلاتی, نوآوری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030878,
author = {ناجی میدانی, علی اکبر and عربشاهی دلوئی, مهدیه},
title = {نقش سرمایه اجتماعی بر نوآوری در بنگاه ها},
booktitle = {همایش ملی جهاد اقتصادی},
year = {2012},
location = {بابلسر, ايران},
keywords = {سرمایه اجتماعی، سرمایه انسانی، هزینه های مبادلاتی، نوآوری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش سرمایه اجتماعی بر نوآوری در بنگاه ها
%A ناجی میدانی, علی اکبر
%A عربشاهی دلوئی, مهدیه
%J همایش ملی جهاد اقتصادی
%D 2012

[Download]