پژوهشهای نوین روانشناختی, دوره (6), شماره (24), سال (2012-3) , صفحات (123-133)

عنوان : ( بررسی اثربخشی روش بخشودگی مبتنی بر درمان های معنوی - مذهبی در کاهش تعارضات زناشویی )

نویسندگان: سمانه غفوری , حسین حسن آبادی , بهروز مهرام , بهرامعلی قنبری هاشم آبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده: نوشته های تخصصی جدید حاکی از آن است که بسیاری از مراجعین را فقط در صورتی می توان با موفقیت مداوا کرد که به مسایل معنوی آنها به صورت دقیق و حساس پرداخته شود. این پژوهش بعد معنویت در خانواده را مورد بررسی قرار می دهد. برای ا ین منظور از روش بخشودگی مبتنی بر درمانهای معنوی -مذهبی استفاده شده است. این مدل مبتنی بر روش ورثینگون بوده که بر روی دو زوج ایرانی انجام شده است. مدل درمانی شامل 9 جلسه بوده و اثر بخشی این روش را در ارتقای رضایتمندی زناشویی ، کاهش تعارضات خانواده و ارتقای عملکرد سالم خانواده مورد بررسی قرار داده است.روش مطالعه شبه تجربی تک موردی بوده و از بین طرحهای تک موردی نیز از طرح خط پایه چند گانه استفاه شد.نتیجه تحقیق نشان داد که استفاده از روش بخشودگی مبتنی بر درمانهای معنوی - مذهبی باعث افزایش رضایتمندی زناشویی ، کاهش تعارضات خانواده و ارتقای عملکرد سالم خانواده در این دو زوج شده است.

کلمات کلیدی

, زوج درمانی معنوی-مذهبی , بخشودگی , رضایتمندی زناشویی , تعارضات خانواده , عملکرد خانواده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1030884,
author = {غفوری, سمانه and حسن آبادی, حسین and مهرام, بهروز and قنبری هاشم آبادی, بهرامعلی},
title = {بررسی اثربخشی روش بخشودگی مبتنی بر درمان های معنوی - مذهبی در کاهش تعارضات زناشویی},
journal = {پژوهشهای نوین روانشناختی},
year = {2012},
volume = {6},
number = {24},
month = {March},
issn = {2322-3340},
pages = {123--133},
numpages = {10},
keywords = {زوج درمانی معنوی-مذهبی ، بخشودگی ، رضایتمندی زناشویی ، تعارضات خانواده ، عملکرد خانواده},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثربخشی روش بخشودگی مبتنی بر درمان های معنوی - مذهبی در کاهش تعارضات زناشویی
%A غفوری, سمانه
%A حسن آبادی, حسین
%A مهرام, بهروز
%A قنبری هاشم آبادی, بهرامعلی
%J پژوهشهای نوین روانشناختی
%@ 2322-3340
%D 2012

[Download]