پژوهش های فقهی, دوره (6), شماره (2), سال (2010-9) , صفحات (121-146)

عنوان : ( تعمیم حکم به استناد علت از دیدگاه امام خمینی )

نویسندگان: حسین صابری , محمد مهدی یزدانی کمرزرد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مباحث مهم در علم فقه و اصول،‏ مسئله راه‌های تعدی از نصوص شرعی است که به موازات آن،‏ بحث راه‌های کشف علت نیز مطرح می‌شود. به نظر می‌رسد که این مسئله هنوز جایگاه شایسته خود را در فقه شیعه،‏ به دست نیاورده است. نوع فقهای شیعه برای تعدی حکم از مورد نص،‏ علاوه بر استفاده از قیاس منصوص‌العله و قیاس اولویت،‏ به تنقیح مناط،‏ الغاء خصوصیت و مناسبت حکم و موضوع،‏ استناد می‌کنند. در مقابل،‏ قیاس،‏ استحسان و مصالح مرسله،‏ مستند اهل سنت برای انجام این کار است. تنقیح مناط خود به دو نوع تقسیم می‌شود: تنقیح مناط قطعی و تنقیح مناط ظنی. هرجا فقها به تنقیح استناد می‌کنند،‏ مرادشان تنقیح مناط قطعی است و اساساً تنقیح مناط ظنی را قیاس باطل،‏ به شمار می‌آورند..

کلمات کلیدی

, منصوص العله , الغاء خصوصیت , قیاس. , تنقیح مناط , مناسبت حکم و موضوع
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1030890,
author = {صابری, حسین and یزدانی کمرزرد, محمد مهدی},
title = {تعمیم حکم به استناد علت از دیدگاه امام خمینی},
journal = {پژوهش های فقهی},
year = {2010},
volume = {6},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-8388},
pages = {121--146},
numpages = {25},
keywords = {منصوص العله ، الغاء خصوصیت ، قیاس. ، تنقیح مناط ، مناسبت حکم و موضوع},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعمیم حکم به استناد علت از دیدگاه امام خمینی
%A صابری, حسین
%A یزدانی کمرزرد, محمد مهدی
%J پژوهش های فقهی
%@ 2008-8388
%D 2010

[Download]