کنگره ملی کشاورزی ارگانیک , 2012-10-17

عنوان : ( اثر مقادیر مختلف کود دامی بر خصوصیات رشدی و عملکرد همیشه بهار (Calendula officinalis L.) )

نویسندگان: سرور خرم دل , شرکت شباهنگ - جواد , سوسن نادی بهلولی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر سطوح مختلف کود دامی بر عملکرد گل، بذر و بیولوژیکی و شاخص برداشت گیاه دارویی همیشه بهار (Calendula officinalis L.) آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال زراعی 88-1387 در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا شد. تیمارها شامل پنج سطح کود دامی (صفر، 5، 10، 15 و 20 تن کود دامی در هکتار) بود. نتایج نشان داد که اثر کود دامی بر تمام صفات رشدی و عملکرد همیشه بهار معنی دار (01/0p≤) بود. با افزایش مصرف کود دامی از صفر تا 20 تن در هکتار، عملکرد بذر و بیولوژیکی بیش از 100 درصد بهبود یافت. بطوریکه بیشترین و کمترین عملکرد گل به ترتیب با 34/119 و 54/34 گرم بر متر مربع برای شاهد و مصرف 20 تن کود دامی در هکتار مشاهده شد.

کلمات کلیدی

, همیشه بهار, کشاورزی ارگانیک, کود آلی, گیاه دارویی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030894,
author = {خرم دل, سرور and شباهنگ - جواد , شرکت and نادی بهلولی, سوسن},
title = {اثر مقادیر مختلف کود دامی بر خصوصیات رشدی و عملکرد همیشه بهار (Calendula officinalis L.)},
booktitle = {کنگره ملی کشاورزی ارگانیک},
year = {2012},
location = {اردبیل, ايران},
keywords = {همیشه بهار، کشاورزی ارگانیک، کود آلی، گیاه دارویی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر مقادیر مختلف کود دامی بر خصوصیات رشدی و عملکرد همیشه بهار (Calendula officinalis L.)
%A خرم دل, سرور
%A شباهنگ - جواد , شرکت
%A نادی بهلولی, سوسن
%J کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
%D 2012

[Download]