کنگره ملی کشاورزی ارگانیک , 2012-10-17

عنوان : ( ارزیابی تأثیر وزن های مختلف بنه بعنوان راهکاری ارگانیک بر تراکم و زیست توده علف های هرز و عملکرد زعفران )

نویسندگان: پرویز رضوانی مقدم , سرور خرم دل , افسانه امین غفوری , شرکت شباهنگ - جواد , سوسن نادی بهلولی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بمنظور بررسی اثر وزن های مختلف بنه بر عملکرد گل و کلاله زعفران و تراکم و زیست توده علف های هرز، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در دو سال زراعی 89-1388 و 90-1389 در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی و با سه تکرار اجرا شد. تیمارها سه گروه وزنی بنه شامل >5، 8-5 و <8 گرم بودند. نمونه برداری از علف های هرز در مرحله رشد رویشی زعفران انجام شد. نتایج نشان داد که اثر وزن بنه بر عملکرد گل و کلاله زعفران در هر دو سال معنی دار بود. با افزایش بنه های با کمتر از 5 گرم به بیشتر از 8 گرم در هر دوسال عملکرد کلاله بیش از 100 درصد بهبود یافت. همچنین، با افزایش وزن بنه، تراکم و وزن خشک علف های هرز کاهش یافت.

کلمات کلیدی

, علف هرز, گیاه نقدینه, وزن کلاله
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030895,
author = {رضوانی مقدم, پرویز and خرم دل, سرور and امین غفوری, افسانه and شباهنگ - جواد , شرکت and نادی بهلولی, سوسن},
title = {ارزیابی تأثیر وزن های مختلف بنه بعنوان راهکاری ارگانیک بر تراکم و زیست توده علف های هرز و عملکرد زعفران},
booktitle = {کنگره ملی کشاورزی ارگانیک},
year = {2012},
location = {اردبیل, ايران},
keywords = {علف هرز، گیاه نقدینه، وزن کلاله},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی تأثیر وزن های مختلف بنه بعنوان راهکاری ارگانیک بر تراکم و زیست توده علف های هرز و عملکرد زعفران
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A خرم دل, سرور
%A امین غفوری, افسانه
%A شباهنگ - جواد , شرکت
%A نادی بهلولی, سوسن
%J کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
%D 2012

[Download]