کنگره ملی کشاورزی ارگانیک , 2012-10-17

عنوان : ( اثر مقادیر مختلف کلش گندم بر اجزای عملکرد و عملکرد سیر )

نویسندگان: قربانعلی اسدی , سرور خرم دل , الهام عزیزی , روح اله آفریکان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بمنظور ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد سیر تحت تأثیر مقادیر مختلف کلش گندم، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال زراعی 91-1390 در قالب بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. تیمارها شامل مقادیر صفر، 5، 10 و 15 تن کلش در هکتار کلش گندم بودند. پس از انجام عملیات آماده سازی بستر کاشت مقادیر کلش به خاک اضافه شد. نتایج نشان داد که اثر مقادیر کلش بر تعداد سیر، تعداد سیرچه، وزن خشک برگ و عملکرد بیولوژیکی و اقتصادی سیر معنی دار (01/0p≤) بود. با افزایش مقدار کلش از صفر تا 10 تن در هکتار، تعداد سیرچه و وزن خشک برگ به ترتیب 51 و 42 درصد بهبود یافت، ولی افزایش 15 تن کلش گندم، تعداد سیرچه و وزن خشک برگ به ترتیب 31 و 40 درصد کاهش یافت. بیشترین عملکرد بیولوژیکی و اقتصادی به ترتیب با 5/117 و 8/100 گرم بر متر مربع برای مقدار 10 تن کلش در هکتار مشاهده شد. بدین ترتیب، چنین بنظر می رسد که افزودن مقدار مناسب کلش گندم با تأثیر بر خصوصیات فیزیکی و بیولوژیکی و کنترل تغییرات دمایی خاک، می تواند رشد سیر را تحت تأثیر قرار دهد.

کلمات کلیدی

, بقایای گیاهی, کشاورزی ارگانیک, گیاه دارویی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030897,
author = {اسدی, قربانعلی and خرم دل, سرور and عزیزی, الهام and آفریکان, روح اله},
title = {اثر مقادیر مختلف کلش گندم بر اجزای عملکرد و عملکرد سیر},
booktitle = {کنگره ملی کشاورزی ارگانیک},
year = {2012},
location = {اردبیل, ايران},
keywords = {بقایای گیاهی، کشاورزی ارگانیک، گیاه دارویی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر مقادیر مختلف کلش گندم بر اجزای عملکرد و عملکرد سیر
%A اسدی, قربانعلی
%A خرم دل, سرور
%A عزیزی, الهام
%A آفریکان, روح اله
%J کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
%D 2012

[Download]