مهندسی و مدیریت انرژی, دوره (2), شماره (1), سال (2012-6) , صفحات (31-40)

عنوان : ( بررسی آزمایشگاهی و عددی اثر زاویه چرخش هوای ورودی بر دما و تشکیل آلاینده های CO و NO در یک کوره سوخت مایع )

نویسندگان: سیدهادی پورحسینی حصاری , علی سعیدی , محمد مقیمان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در مقالة حاضر، مطالعة عددی و آزمایشگاهی یک کورة سوخت مایع، جهت بررسی اثر زاویة چرخش هوای ورودی (زاویة هوای در امتداد محور مرکزی NO و CO انجام شده است. غلظت آلایندههای NO و CO ورودی با محور مرکزی کوره) بر دما و تشکیل آلایندههای کوره، توسط دستگاه گازآنالیزر اندازهگیری گردیده است. مقایسة نتایج شبیهسازی عددی مسئله با نتایج آزمایشگاهی، توافق قابل قبولی را نشان میدهد. نتایج به دست آمده نشان میدهد که اثر زاویة هوای ورودی بر دما و غلظت آلایندههای داخل کوره بسیار قابل توجه است و وجود مقدار بهینهای از چرخش در جریان میتواند با بهبود عمل اختلاط سوخت و هوا، موجب افزایش راندمان حرارتی و کاهش آلایندهها گردد. افزایش تا ی ک مقدار ماکزیمم و سپس کاهش آنها میشود. NO زاویة چرخش هوای ورودی از صفر تا 75 درجه موجب افزایش دمای شعله و تولید CO نتایج همچنین نشان میدهد که زوایای چرخش بزرگ هوای ورودی مانند 75 درجه ، باعث کاهش راندمان حرارتی و افزایش غلظت آلایندة را در خروجی CO در خروجی کوره میشود. این در حالی است که زوایای چرخش کوچک نیز کاهش راندمان حرارتی و افزایش غلظت آلایندة کوره به دنبال دارد. با توجه به نتایج به دست آمده در این پژوهش، میتوان زاویة پرههای هوای ورودی در مشعل را به گونهای طراحی کرد که تولید آلایندهها و عملکرد کوره در شرایط مطلوبی باشد.

کلمات کلیدی

, کوره, سوخت مایع, زاویة هوای ورودی, آلاینده.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1030916,
author = {پورحسینی حصاری, سیدهادی and سعیدی, علی and مقیمان, محمد},
title = {بررسی آزمایشگاهی و عددی اثر زاویه چرخش هوای ورودی بر دما و تشکیل آلاینده های CO و NO در یک کوره سوخت مایع},
journal = {مهندسی و مدیریت انرژی},
year = {2012},
volume = {2},
number = {1},
month = {June},
issn = {۲۳۴۵-۲۹۵۱},
pages = {31--40},
numpages = {9},
keywords = {کوره، سوخت مایع، زاویة هوای ورودی، آلاینده.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی آزمایشگاهی و عددی اثر زاویه چرخش هوای ورودی بر دما و تشکیل آلاینده های CO و NO در یک کوره سوخت مایع
%A پورحسینی حصاری, سیدهادی
%A سعیدی, علی
%A مقیمان, محمد
%J مهندسی و مدیریت انرژی
%@ ۲۳۴۵-۲۹۵۱
%D 2012

[Download]