بیست و هفتمین کنفرانس بین‌المللی برق (PSC2012) , 2012-11-12

عنوان : ( امکان سنجی و ارائه طرح تامین انرژی مصارف داخلی یک پست نمونه انتقال بوسیله منابع انرژی تجدید پذیر )

نویسندگان: محمود کامل دباغ , محمد منفرد , مجید مهدی زاده فرد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ضرورت استفاده از منابع تجدید پذیر در تامین بخشی از انرژی مصرف کنندگان، روز به روز بیشتر احساس می گردد. رشد قیمت سوختهای فسیلی و پایان یافتن منابع این انرژیها نیز لزوم استفاده از منابع تجدید پذیر انرژی را افزایش میدهد. در این مقاله نتایج تحلیل و امکان سنجی استفاده از منابع تجدید پذیر انرژی در تامین بخشی از مصارف داخلی یک پست نمونه در شرکت برق منطقهای خراسان ارائه گردیده است. در ابتدا مصارف داخلی پست مشخص گردیده سپس به معرفی انرژیهای تجدید پذیر و راهکارهای کاهش مصرف پرداخته شده است. در بخش بعد سیستم پیشنهادی برای تامین مصرف داخلی پست از انرژیهای تجدید پذیر معرفی گردیده است و در ادامه این سیستم مورد تحلیل فنی و اقتصادی قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, پست, مصارف داخلی, کاهش مصرف, انرژیهای تجدید پذیر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030918,
author = {محمود کامل دباغ and منفرد, محمد and مجید مهدی زاده فرد},
title = {امکان سنجی و ارائه طرح تامین انرژی مصارف داخلی یک پست نمونه انتقال بوسیله منابع انرژی تجدید پذیر},
booktitle = {بیست و هفتمین کنفرانس بین‌المللی برق (PSC2012)},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {پست، مصارف داخلی، کاهش مصرف، انرژیهای تجدید پذیر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T امکان سنجی و ارائه طرح تامین انرژی مصارف داخلی یک پست نمونه انتقال بوسیله منابع انرژی تجدید پذیر
%A محمود کامل دباغ
%A منفرد, محمد
%A مجید مهدی زاده فرد
%J بیست و هفتمین کنفرانس بین‌المللی برق (PSC2012)
%D 2012

[Download]