علوم زیستی ورزشی, دوره (1), شماره (12), سال (2012-6) , صفحات (5-22)

عنوان : ( تاثیر یک جلسه تمرین مقاومتی و هوازی بر بیان ژن ABCA1 لنفوسیت دختران تمرین کرده )

نویسندگان: امیر رشیدلمیر , سمانه درودی , احمد ابراهیمی عطری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: بیماری کرونری قلبی یکی از مهمترین علل مرگ و میر در اکثر کشورها می باشد. این بیماری با افزایش میزان لیپوپروتئین کم چگال(LDL) پلاسما رابطه مستقیم و با لیپوپروتئین پرچگال(HDL) رابطه معکوس دارد.HDL از طریق انتقال معکوس کلسترول به فرایند جمع آوری کلسترول اضافی در پیشگیری از بیماری های قلبی عروقی موثر است.1ABCA خارج کننده اصلی کلسترول و فسفولیپید از سلول به آپولیپوپروتئین عاری از لیپید و یا دارای حداقل لیپید است. نتایج مطالعات به روشنی نشان می دهد که عملکرد ABCA1 نقش کلیدی در فرایند انتقال معکوس کلسترول دارد. هدف از این مطالعه، بررسی تأثیر دو نوع تمرین تک جلسه ای(مقاومتی و استقامتی ) بر بیان ژن ABCA1 دختران تمرین کرده، بود. روش‌بررسی: 24 نفر از بین دختران ورزشکار خراسانی انتخاب و بطور تصادفی به سه گروه 8 نفری کنترل، هوازی(AE) و مقاومتی(RE) تقسیم شدند. قبل و بعد از جلسه تمرینی از تمامی آزمودنیهای سه گروه خون گیری به عمل آمد. جدا سازی لنفوسیت ها به روش سانتریفیوژ و تخلیص m-RNA به وسیله PCR نیمه کمی انجام شد. اطلاعات بوسیله آزمون آماری آنووای یک طرفه تجزیه و تحلیل شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که گروه RE و گروه AE هردو در نتیجه تمرین افزایش معنی داری را در بیان m-RNA ژن ABCA1 لنفوسیت تجربه کردند (719/F=8 و 001/0P≤ ) ولی این افزایش در گروه RE بیشتر از AE بود(500/0P≤ در مقابل001/0P≤ ). نتیجه‌گیری: این تحقیق نشان می دهد همانطور که تمرین مداوم مقادیر ABCA1 را در بافت های کلیدی این انتقال دهنده افزایش می دهد، یک جلسه تمرین (مقاومتی و استقامتی ) می تواند با افزایش بیان ژن ABCA1نقش موثری در پیشگیری از بیماری های قلب و عروق داشته باشد. Abstract: Coronary artery disease (CAD) is a leading cause of morbidity and mortality in most countries. It is strongly associated with higher plasma total cholesterol (TC), low-density lipoprotein cholesterol (LDL-c) and low high-density lipoprotein cholesterol (HDL-c) concentrations .ABCA1 is the main exporter of phospholipid and cholesterol from cells to lipid free or minimum lipid apolipoprotein . Effects studies clearly indicated that ABCA1 Work Instruction has a key figure at the reverse cholesterol transport (RCT ) pathway. The purpose of this study was the investigation of effect of two types of single-session exercise (aerobic and resistance) on ABCA1 gene expression in lymphocytes in well-trained girls. Methods: 24 Khorasani athletes women randomly selected and assigned into three groups: control (N=8), aerobic (AE) (N=8), and resistance (RE) (N=8). Blood samples of all subjects were collected Prior to and after exercise sessions. Lymphocyte separated and using lymphocyte density gradient centrifugation method and m-RNA purification performed by semi-quantitative PCR. Data\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'s analyzed by one-way ANOVA test. Results: Results showed that RE group and AE group, following single session of exercise both result in significantly increased expression of ABCA1 m-RNA gene expression in lymphocytes (F=8.719 and P<0.001) But the increase in the RE group was higher than AE (P <0.005 vs. P <0.010). Conclusion: this studie indicat same that exercise training program chronic increases ABCA1 levels in specific tissues, one exercise session (aerobic and resistance) can increase ABCA1 gene expression an effective factor in the prevention of cardiovascular disease.

کلمات کلیدی

, انتقال معکوس, ABCA1, لنفوسیت, تمرین مقاومتی, تمرین هوازی Keywords: ABCA1, Lymphocyte, Resistance training, Aerobic training.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1030926,
author = {رشیدلمیر, امیر and درودی, سمانه and ابراهیمی عطری, احمد},
title = {تاثیر یک جلسه تمرین مقاومتی و هوازی بر بیان ژن ABCA1 لنفوسیت دختران تمرین کرده},
journal = {علوم زیستی ورزشی},
year = {2012},
volume = {1},
number = {12},
month = {June},
issn = {2008-9325},
pages = {5--22},
numpages = {17},
keywords = {انتقال معکوس، ABCA1، لنفوسیت، تمرین مقاومتی، تمرین هوازی Keywords: ABCA1; Lymphocyte; Resistance training; Aerobic training.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر یک جلسه تمرین مقاومتی و هوازی بر بیان ژن ABCA1 لنفوسیت دختران تمرین کرده
%A رشیدلمیر, امیر
%A درودی, سمانه
%A ابراهیمی عطری, احمد
%J علوم زیستی ورزشی
%@ 2008-9325
%D 2012

[Download]