چشم انداز مدیریت صنعتی, دوره (1), شماره (3), سال (2011-12) , صفحات (83-98)

عنوان : ( ارائه مدلی برای طبقه‌بندی اقلام مواد و موجودی‌ها با استفاده از روش ABC_FUZZY )

نویسندگان: شمس الدین ناظمی , رضا شمس الدینی , محمدحسین خورسندی اکبرنژاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این تحقیق از ایده ابتکاری ترکیب مدل اسکور، فلسفه تئوری محدودیت ها و متدولوژی بهبود شش سیگما به منظور شناسایی نقاط بحرانی و ارائه راهکارهای بهبود عملکرد کل زنجیره تامین استفاده کرده است. برای شناسایی نقاط بحرانی در زنجیره تامین از معیارهای مدل اسکور، شفرد و گینتر، که امکان اندازه گیری سیستماتیک زنجیره تامین را ارائه می کنند، استفاده شده است.واحد مورد مطالعه در این تحقیق، شرکت ماشین سازی پیله وران با ماهیتی پروژه ای بوده است. پس از شناسایی نقاط بحرانی مشخص گردید که فرآیند برنامه ریزی زنجیره تامین، ضعیف ترین فرآیند و بهبود زمان انجام پروژه جز ضعیف ترین عنصر فرآیند می باشد. در ادامه با استفاده از مراحل تعریف، اندازه گیری و تجزیه و تحلیل شش سیگما، مشکل به طور خاص تعریف، اندازه گیری و تجزیه و تحلیل گردید و پیشنهاداتی برای بهبود ارائه گردید.

کلمات کلیدی

, مدل اسکور, شش سیگما, تئوری محدودیت ها, زنجیره تامین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1030929,
author = {ناظمی, شمس الدین and رضا شمس الدینی and خورسندی اکبرنژاد, محمدحسین},
title = {ارائه مدلی برای طبقه‌بندی اقلام مواد و موجودی‌ها با استفاده از روش ABC_FUZZY},
journal = {چشم انداز مدیریت صنعتی},
year = {2011},
volume = {1},
number = {3},
month = {December},
issn = {2251-9874},
pages = {83--98},
numpages = {15},
keywords = {مدل اسکور، شش سیگما، تئوری محدودیت ها، زنجیره تامین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارائه مدلی برای طبقه‌بندی اقلام مواد و موجودی‌ها با استفاده از روش ABC_FUZZY
%A ناظمی, شمس الدین
%A رضا شمس الدینی
%A خورسندی اکبرنژاد, محمدحسین
%J چشم انداز مدیریت صنعتی
%@ 2251-9874
%D 2011

[Download]