جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی, دوره (23), شماره (4), سال (2013-2) , صفحات (79-90)

عنوان : ( ژئومورفوتوریسم شهرستان کلات: بررسی همبستگی میان چشمه ها و سازندهای زمین شناسی )

نویسندگان: ابوالفضل بهنیافر , عادل سپهر , محمدرضا منصوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اساس ژئومورفوتوریسم را پتانسیل های زمین شناسی و چشم اندازهای ژئومورفولوژی در هر منطقه ای جهت جذب گردشگر تشکیل داده است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی پراکنش چشمه ها در سطح شهرستان کلات، به عنوان جاذبه های نقطه ای واجد ارزش ژئومورفوتوریسم در واحد ارضی هر کدام از سازندهای زمین شناسی است. شهرستان کلات در دامنه های شمالی زون کوهستانی کپه داغ قرار دارد که پوشیده از سازندهای آهکی چین خورده دوره ژوراسیک است. در این مطالعه از روش زمین مختصات جاذبه های زمین شناختی و ژئومورفولوژی استفاده شده است. در ابتدا نقاط مورد نظر توسط GPS شناسایی و نمونه برداری شدند و سپس با کمک تحلیل های فضایی و منطقه بندی در ArcGIS، همبستگی میان تمرکز جاذبه ها در واحدهای ارضی هر سازند زمین شناسی ارزشیابی گردید. همبستگی بین پراکنش چشمه ها و مجموع آبدهی سالانه آنها در واحد ارضی هر کدام از سازندها طبق آزمون پیرسون نشان دهنده همبستگی قوی در بازه معناداری 95% بود (R2=0.8). منطقه بندی فضایی چشمه ها در GIS هم نشان داد که ظهور چشمه ها بیشترین تمرکز را در سازندهای شوریجه، سنگانه، تیرگان و مزدوران داشته اند و همین طور بیشترین آبدهی سالانه چشمه ها به ترتیب در سازندهای تیرگان، مزدوران، شوریجه و آبدراز به وقوع پیوسته است. مقایسه نتایج با مشاهدات میدانی هم مشخص کرد که چشمه ها و سایر مظاهر ژئومورفوتوریستی در منطقه عموماً بر روی سازندهای آهکی ضخیم لایه همچون سازند مزدوران و تیرگان نمود بیشتری داشته است. چشمه ها و آبشارهای واقع در این قلمروها نیز سایت های گردشگری مهمی چون قره سو، اورتاکند، زاوین و سینی را به وجود آورده است. در پایان می توان گفت که سازندهای آهکی پتانسیل بالاتری را از نظر برخورداری از پدیده های ژئومورفوتوریستی همچون چشمه ها دارند.

کلمات کلیدی

, ژئومورفوتوریسم, تحلیل پراکنش فضایی, چشمه, سازندهای زمین شناسی, شهرستان کلات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1030932,
author = {ابوالفضل بهنیافر and سپهر, عادل and محمدرضا منصوری},
title = {ژئومورفوتوریسم شهرستان کلات: بررسی همبستگی میان چشمه ها و سازندهای زمین شناسی},
journal = {جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی},
year = {2013},
volume = {23},
number = {4},
month = {February},
issn = {2008-5362},
pages = {79--90},
numpages = {11},
keywords = {ژئومورفوتوریسم، تحلیل پراکنش فضایی، چشمه، سازندهای زمین شناسی، شهرستان کلات},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ژئومورفوتوریسم شهرستان کلات: بررسی همبستگی میان چشمه ها و سازندهای زمین شناسی
%A ابوالفضل بهنیافر
%A سپهر, عادل
%A محمدرضا منصوری
%J جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی
%@ 2008-5362
%D 2013

[Download]