جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی, دوره (23), شماره (1), سال (2012-4) , صفحات (33-50)

عنوان : ( ایجاد سامانه شاخص های بیابان زایی بر اساس DPSIR (بهره گیری از روش فازی-تاپسیس) )

نویسندگان: عادل سپهر , محمدرضا اختصاصی , سید علی المدرسی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعات ارزیابی و پایش بیابان زایی بر روی داده ها و شاخص های درست و دقیق به منظور تعیین شاخص های بیابان زایی جهت بکارگیری در برنامه های کاهش و جلوگیری از فرایند بیابان زایی متمرکز شده است. به نظر آنچه در ارزیابی بیابان زایی مهم می نماید امتیازدهی جهت اولویت بندی و رتبه بندی شاخص های بیابان زایی به گونه ای که در برنامه های کاهش اثرات این فرایند قابل استناد باشد، است. هدف رتبه بندی، ترتیب بندی و آرایش داده ها و دادن امتیاز به شاخص هاست. در بسیاری از موارد در رتبه بندی شاخص ها، با ابهام و عدم اطمینان روبرو هستیم. در این پژوهش با کمک تئوری فازی و تلفیق آن با روش های تصمیم گیری چند شاخصه به تعیین سامانه شاخص بیابان زایی به منظور مدیریت ریسک این پدیده پرداخته شده است. در ابتدا شاخص های موثر در بیابان زایی منطقه شناسایی و به وسیله گروه خبرگان ارزیابی و اهمیت هر شاخص معین گردید. در نهایت با تلفیق فازی و روش تاپسیس در قالب مجموعه مثلثی فازی، شاخص ها رتبه بندی و سامانه شاخص های بیابان زایی جهت مدیریت ریسک تعیین شد. نتایج پژوهش نشان داد که شاخص های در ارتباط با پوشش گیاهی و نیز شاخص های فشار اهمیت بالاتری در بیابانی شدن دارند و در نتیجه در مدیریت ریسک بیابان زایی نقش مهم تری دارند. همچنین ارزیابی ها موید توان بالای تلفیق فازی و روش تاپسیس در کاهش ابهام بود. لازم به ذکر است این پژوهش در قالب پروژه DesertWatch و انتخاب شاخص ها بر اساس DPSIR بوده است.

کلمات کلیدی

, بیابان زایی, مدیریت ریسک, فازی-تاپسیس, DPSIR
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1030933,
author = {سپهر, عادل and محمدرضا اختصاصی and سید علی المدرسی},
title = {ایجاد سامانه شاخص های بیابان زایی بر اساس DPSIR (بهره گیری از روش فازی-تاپسیس)},
journal = {جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی},
year = {2012},
volume = {23},
number = {1},
month = {April},
issn = {2008-5362},
pages = {33--50},
numpages = {17},
keywords = {بیابان زایی، مدیریت ریسک، فازی-تاپسیس، DPSIR},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ایجاد سامانه شاخص های بیابان زایی بر اساس DPSIR (بهره گیری از روش فازی-تاپسیس)
%A سپهر, عادل
%A محمدرضا اختصاصی
%A سید علی المدرسی
%J جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی
%@ 2008-5362
%D 2012

[Download]