همایش ملی جهاد اقتصادی , 2012-11-13

عنوان : ( بررسی هم انباشتگی بین آزاد سازی مالی و بهره وری بخش صنعت ایران با رویکرد جوهانسون جوسلیوس )

نویسندگان: محمدطاهر احمدی شادمهری , علی اکبر ناجی میدانی , سحر محمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آزادسازی بازارهای مالی مقوله ای است که در چنددهه اخیر به دنبال مباحث جهانی شدن و ادغام مالی مطرح شده است. با توجه به اینکه امروزه اعتقاد به مفید بودن دولت و برنامه ریزی دولتی افول کرده و مبانی نظری دولت های بزرگ و با برنامه ریزی متمرکز مورد حمله قرار می گیرد، بنابراین آزادسازی بازارهای مالی، یکی از مهمترین تصمیمات سیاست ملی در چند دهه اخیر بوده است. به همین منظور، در این مقاله به تخمین رابطه آزادسازی مالی و بهره وری بخش صنعت ایران با رویکرد هم انباشتگی جوهانسون و مدلسازی تصحیح و خطا طی دوره زمانی1353-1386 پرداخته شده است. برای بررسی اثر آزادسازی مالی بر بهره وری بخش صنعت از سهم اعتبارات بخش خصوصی از تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص آزادسازی مالی استفاده شده است. نتایج این پژوهش، وجود یک رابطه هم انباشته بین بهره وری بخش صنعت و شاخص آزادسازی مالی را در بلند مدت تایید می کند. همچنین در این مطالعه مشخص شده است که حداقل سه دوره زمان می برد تا متغیرها در بلند مدت همگرا شوند.

کلمات کلیدی

, آزاد سازی مالی , بهره وری بخش صنعت ایران , رویکرد جوهانسون جوسلیوس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030945,
author = {احمدی شادمهری, محمدطاهر and ناجی میدانی, علی اکبر and محمدی, سحر},
title = {بررسی هم انباشتگی بین آزاد سازی مالی و بهره وری بخش صنعت ایران با رویکرد جوهانسون جوسلیوس},
booktitle = {همایش ملی جهاد اقتصادی},
year = {2012},
location = {بابلسر, ايران},
keywords = {آزاد سازی مالی - بهره وری بخش صنعت ایران - رویکرد جوهانسون جوسلیوس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی هم انباشتگی بین آزاد سازی مالی و بهره وری بخش صنعت ایران با رویکرد جوهانسون جوسلیوس
%A احمدی شادمهری, محمدطاهر
%A ناجی میدانی, علی اکبر
%A محمدی, سحر
%J همایش ملی جهاد اقتصادی
%D 2012

[Download]