ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران وانجمن علمی ریخته گری ایران , 2012-11-06

عنوان : ( بهینه سازی پارامترهای فرآیند متالورژی پودر جهت تولید آلیاژ حافظه دار نایتینول با استفاده از روش تاگوچی )

نویسندگان: علیرضا صادقی اول شهر , ابوالفضل باباخانی , حسن مستجاب الدعوه , سیدمجتبی زبرجد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده: در این مقاله، جهت تولید نمونههای آلیاژ حافظهدار نایتینول از فرآیند متالورژی پودر استفاده شده است. بررسی نمونه ها و صورت گرفت ه (DSC) و کالریمتری اختلافی (XRD) ساختمان کریستالی آنها به کمک دو روش تفرق اشعه ایکس است. با توجه به تعدد و تنوع پارامترهای دخیل در فرآیند و به منظور کاهش زمان و هزینه آزمایشات، استفاده از یک استفاده (Taguchi method) ضروری میباشد که بدین منظور از روش تاگوچی (DOE) روش طراحی آزمایشات استفاده شد . در (ANOVA) گردید. در مرحله بعد، برای تعیین درجه اهمیت هر پارامتر از ابزار آماری آنالیز واریانس تحقیق حاضر فاکتورهای \\\\\\\"زمان آسیا کاری \\\\\\\"، \\\\\\\"فشار پرس \\\\\\\"، \\\\\\\"زمان تف جوشی \\\\\\\" و \\\\\\\"درصد اتمی مس \\\\\\\" به عنوان به منظور نزدیک شدن (Af) پارامترهای ورودی در نظر گرفته شدند. همچنین ماکزیمم نمودن دمای اتمام استحاله آستنیتی به دمای بدن به عنوان تابع هدف تعریف گردید . نتایج نشان داد که فاکتورهای \\\\\\\"زمان آسیا کاری \\\\\\\" ،\\\\\\\"فشار پرس \\\\\\\" و \\\\\\\"درصد اتمی مس\\\\\\\" بیشترین تاثیر و پارامتر \\\\\\\"زمان تف جوشی\\\\\\\" با توجه به سطوح انتخابی مربوطه کمترین تاثیر را در فرآیند دارا میباشند. همچنین بررسیها نشان داد که نمونه های تولیدی شامل فاز نایتینول همراه با سایر ترکیبات بین فلزی میباشند. نتایج آزمایش تاییدی موید کارایی روش بکار گرفته شده در بهینهسازی فرآیند مذکور میباشد.

کلمات کلیدی

, واژه های کلیدی : متالورژی پودر, آنالیز واریانس, روش تاگوچی, نایتینول, آلیاژهای حافظه دار.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030949,
author = {صادقی اول شهر, علیرضا and باباخانی, ابوالفضل and مستجاب الدعوه, حسن and زبرجد, سیدمجتبی},
title = {بهینه سازی پارامترهای فرآیند متالورژی پودر جهت تولید آلیاژ حافظه دار نایتینول با استفاده از روش تاگوچی},
booktitle = {ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران وانجمن علمی ریخته گری ایران},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {واژه های کلیدی : متالورژی پودر، آنالیز واریانس، روش تاگوچی، نایتینول، آلیاژهای حافظه دار.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهینه سازی پارامترهای فرآیند متالورژی پودر جهت تولید آلیاژ حافظه دار نایتینول با استفاده از روش تاگوچی
%A صادقی اول شهر, علیرضا
%A باباخانی, ابوالفضل
%A مستجاب الدعوه, حسن
%A زبرجد, سیدمجتبی
%J ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران وانجمن علمی ریخته گری ایران
%D 2012

[Download]