ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران وانجمن علمی ریخته گری ایران , 2012-11-06

عنوان : ( بازیابی روی و اکسید منگنز از باتری های مستعمل روی -کربن به روش هیدرومتالورژی )

نویسندگان: حسین شالچیان , علی رفسنجانی عباسی , جلیل وحدتی خاکی , ابوالفضل باباخانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده در این تحقیق روشی هیدرومتالورژیکی برای بازیابی روی و اکسید منگنز از باتری های مستعمل روی-کربن پیشنهاد شده است. ابتدا باتریها پیادهسازی شده سپس با استفاده از روشهای پراش و فلورسانس اشعه ایکس نوع و مقدار ترکیبات موجود در پودر به دست آمده تعیین گردید. از روش جذب اتمی نیز برای تعیین دقیق مقدار روی و منگنز موجود در پودر استفاده شد. برای تعیین شرایط بهینه در لیچینگ، آزمایش های لیچینگ اسیدی انتخابی با هدف انحلال حداکثری روی و حداقلی منگنز در محیط اسید سولفوریک انجام شدند که طراحی و تحلیل نتایج با روش رویه پاسخ و آنالیز واریانس انجام شد. در این آزمایش ها مقداری از پودر بهدست آمده از باتریها در شرایط مختلف به اسید سولفوریک اضافه شد و پس از اتمام لیچینگ و انجام فیلتراسیون، غلظت روی و منگنز موجود در محلول توسط روش جذب اتمی تعیین گردید. پس از بهینه سازی، شرایط مناسب برای لیچینگ انتخابی روی از مخلوط اکسیدی اولیه بهدست آمد. در پایان، روی فلزی توسط الکترووینینگ و مخلوطی از اکسیدهای منگنز، به صورت جامد باقیمانده از فیلتراسیون و نیز دی اکسید منگنز تولید شده در سلول الکترووینینگ بهدست آمد.

کلمات کلیدی

, واژه های کلیدی: باتری های روی- کربن, بازیابی, هیدرومتالورژی, لیچینگ اسیدی, الکترووینینگ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030950,
author = {شالچیان, حسین and رفسنجانی عباسی, علی and وحدتی خاکی, جلیل and باباخانی, ابوالفضل},
title = {بازیابی روی و اکسید منگنز از باتری های مستعمل روی -کربن به روش هیدرومتالورژی},
booktitle = {ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران وانجمن علمی ریخته گری ایران},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {واژه های کلیدی: باتری های روی- کربن، بازیابی، هیدرومتالورژی، لیچینگ اسیدی، الکترووینینگ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بازیابی روی و اکسید منگنز از باتری های مستعمل روی -کربن به روش هیدرومتالورژی
%A شالچیان, حسین
%A رفسنجانی عباسی, علی
%A وحدتی خاکی, جلیل
%A باباخانی, ابوالفضل
%J ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران وانجمن علمی ریخته گری ایران
%D 2012

[Download]