علوم و مهندسی جداسازی, دوره (4), شماره (1), سال (2013-3) , صفحات (1-12)

عنوان : ( کاربرد مدلهای تراوایی در مدلسازی ریاضی فرآیند دی هیدروژناسیون سیکلوهگزان در راکتور غشایی زئولیتی نانوساختار )

نویسندگان: مجید پاکیزه , رضا کاشفی , سعید زینالی هریس ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق، اثر جداسازی اجزاء توسط غشاء زئولیتی FAU از محیط واکنش در فرآیند تبدیل سیکلوهگزان به بنزن با استفاده از مدلسازی ریاضی راکتور غشایی مطالعه شده است. مدلهای ریاضی تراوایی اجزاء واکنش از غشاء FAU بر اساس داده های آزمایشگاهی موجود نفوذپذیری از غشاهای زئولیتی نانوساختار در مدلسازی ریاضی فرآیند استفاده شده است. مدل تراوایی با روش حداقل مجموع مربعات برای سیکلو هگزان مدل نفوذ سطحی، برای هیدروژن مدل نفوذ آرایشی و برای بنزن معادله چند جمله ای درجه سه بدست آمد. به منظور بررسی تاثیر غشاء، درصد تبدیل سیکلوهگزان به محصول در سه نوع راکتور، شامل: بسترثابت، غشائی و هیبریدی بررسی شده و مشاهده شد که میزان تبدیل راکتور غشایی بیشتر از راکتور هیبریدی و راکتور هیبریدی بیشتر از راکتور بسترثابت است. نتایج نشان داد بیشترین میزان درصد تبدیل سیکلوهگزان در مقایسه با راکتور بستر ثابت، در راکتور غشایی در دمای K 466 و در راکتور هیبریدی در دمای K 481 قابل دستیابی میباشد. مطالعه شبیه سازی برای دو نوع شرایط خوراک، حاوی هیدروژن و بدون هیدروژن انجام شد و مشاهده شد که میزان تبدیل بستگی کامل با جداسازی و افزودن هیدروژن به خوراک و رقیق سازی خوراک با گاز بی اثر دارد.

کلمات کلیدی

, اکتور غشایی, غشاء زئولیتی نانوساختار FAU, مدلهای تراوایی, مدلسازی ریاضی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1030951,
author = {پاکیزه, مجید and رضا کاشفی and زینالی هریس, سعید},
title = {کاربرد مدلهای تراوایی در مدلسازی ریاضی فرآیند دی هیدروژناسیون سیکلوهگزان در راکتور غشایی زئولیتی نانوساختار},
journal = {علوم و مهندسی جداسازی},
year = {2013},
volume = {4},
number = {1},
month = {March},
issn = {2008-3963},
pages = {1--12},
numpages = {11},
keywords = {اکتور غشایی، غشاء زئولیتی نانوساختار FAU،مدلهای تراوایی، مدلسازی ریاضی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کاربرد مدلهای تراوایی در مدلسازی ریاضی فرآیند دی هیدروژناسیون سیکلوهگزان در راکتور غشایی زئولیتی نانوساختار
%A پاکیزه, مجید
%A رضا کاشفی
%A زینالی هریس, سعید
%J علوم و مهندسی جداسازی
%@ 2008-3963
%D 2013

[Download]