آب و خاک, دوره (26), شماره (5), سال (2012-12) , صفحات (1064-1074)

عنوان : ( ارزیابی مرفولوژی ریشه ذرت تحت کود‌آبیاری با روش‌های قطره‌ای سطحی و زیرسطحی )

نویسندگان: صمد اسفندیاری , حسین دهقانی سانیج , امین علیزاده , کامران داوری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالب زیادی در ارتباط با عملکرد بیولوژیک و اقتصادی ذرت دانه‌ای به رشتة تحریر در آمده است، اما اطلاعات در مورد عوامل موثر بر رشد و مرفولوژی ریشه بسیار اندک است. لذا به منظور مطالعة اثر روش‌های آبیاری قطره‌ای (سطحی و زیرسطحی) و کود نیتروژن بر توسعة ریشة ذرت و بررسی مدل‌های حرکت عمقی ریشه، آزمایشی در قالب اسپلیت پلات بر پایة بلوک‌های کامل تصادفی با تیمار اصلی روش آبیاری در دو سطح (قطره‌ای سطحی و زیرسطحی) و تیمار فرعی میزان کود نیتروژن در دو سطح (50 و 100% نیاز کودی گیاه) با سه تکرار در مزرعة تحقیقاتی موسسة تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی کرج بر روی گیاه ذرت رقم دابل کراس 370 انجام شد. پایش عمق ریشه با روش حفر ترانشه و مشاهدة نیم‌رخ خاک انجام شد. نمونه‌گیری در طول دوره رشد در هشت نوبت، با فواصل 10 روزه و اندازه‌گیری وزن ریشه در لایه‌های خاک نیز از روش برداشت مونولیت‌های خاک وشستشو در صافی‌های پلاستیکی با فشار آب انجام گرفت. نتایج نشان داد عمق توسعة ریشه در روش آبیاری سطحی تا مرحلة 20 روزگی گیاه ذرت به طور معنی‌داری بیشتر از روش آبیاری قطره‌ای زیرسطحی است، بعد از مرحلة 30 تا 80 روزگی تفاوت معنی‌داری در سطح 5 % با هم نشان ندادند. اثر کود آبیاری نیتروژن در هیچ مرحله‌ای از دورة رشد روی عمق توسعة ریشه در سطح 5 % معنی‌دار نبود. اثر متقابل آنها (روش آبیاری در سطح کود) بر عمق توسعة ریشه در مراحل مختلف رشد در سطح 5 % معنی‌دار نبود. اثر تیمارهای مختلف روی عرض توسعة ریشة گیاه ذرت در کلیة مراحل رشد معنی‌دار نبودند. بیشترین درصد تجمع ریشه در آبیاری قطره‌ای زیرسطحی در لایة 20 تا 40 سانتیمتری خاک اتفاق افتاد، در حالی که در روش سطحی در لایة 0 تا 20 سانتیمتری خاک بود، همچنین ریشه‌ها در روش آبیاری قطره‌ای زیرسطحی نسبت به آبیاری قطره‌ای سطحی به طور یکنواختر در داخل خاک توزیع شده بودند. کمترین تراکم ریشه در هر دو روش مربوط به لایة 40 تا 60 سانتیمتری خاک بود. بیشترین دقت تخمین حرکت عمق ریشه در مدلها به ترتیب مربوط به مدل خطی، بورگ و گریمز و کراپ وات بود.

کلمات کلیدی

, مدل توسعة ریشه, قطره‌ای سطحی, قطره‌ای زیرسطحی, کودآبیاری, ذرت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1030953,
author = {اسفندیاری, صمد and حسین دهقانی سانیج and علیزاده, امین and داوری, کامران},
title = {ارزیابی مرفولوژی ریشه ذرت تحت کود‌آبیاری با روش‌های قطره‌ای سطحی و زیرسطحی},
journal = {آب و خاک},
year = {2012},
volume = {26},
number = {5},
month = {December},
issn = {2008-4757},
pages = {1064--1074},
numpages = {10},
keywords = {مدل توسعة ریشه، قطره‌ای سطحی، قطره‌ای زیرسطحی، کودآبیاری، ذرت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی مرفولوژی ریشه ذرت تحت کود‌آبیاری با روش‌های قطره‌ای سطحی و زیرسطحی
%A اسفندیاری, صمد
%A حسین دهقانی سانیج
%A علیزاده, امین
%A داوری, کامران
%J آب و خاک
%@ 2008-4757
%D 2012

[Download]