آب و خاک, دوره (26), شماره (3), سال (2012-9) , صفحات (672-679)

عنوان : ( تعیین تابع برتر آب-شوری-عملکرد در دو رقم پنبه )

نویسندگان: محمد حسین نجفی مود , امین علیزاده , کامران داوری , محمد کافی , علی شهیدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این طرح به منظور تعیین تابع برتر آب - شوری - عملکرد دو رقم پنبه ورامین و خرداد در شرایط اقلیمی بیرجند اجرا گردید و در آن توابع به فرمهای خطی ساده، کاب داگلاس، درجه دوم و متعالی مورد استفاده قرار گرفتند. پس از تعیین ضرایب مورد نیاز، به منظور مقایسه و ارزیابی این مدلها از آماره‌های F ، t استیودنت و پنج شاخص آماری ریشه میانگین مربعات خطا (RMSE)6 ، ضریب تعیین (CD)7 ، بازده مدل (EF)8 ، خطای بیشینه (ME)9 و ضریب مقدار باقیمانده (CRM)10 استفاده گردید. نتایج بدست آمده در مورد هر دو رقم پنبه ورامین وخرداد نشان دادند تابع درجه دوم می تواند به عنوان تابع برتر آب - شوری - عملکرد نسبت به سایر توابع در منطقه اقلیمی بیرجند معرفی شود.

کلمات کلیدی

, پنبه, تابع تولید, شوری آب آبیاری, کم‌آبیاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1030957,
author = {نجفی مود, محمد حسین and علیزاده, امین and داوری, کامران and کافی, محمد and علی شهیدی},
title = {تعیین تابع برتر آب-شوری-عملکرد در دو رقم پنبه},
journal = {آب و خاک},
year = {2012},
volume = {26},
number = {3},
month = {September},
issn = {2008-4757},
pages = {672--679},
numpages = {7},
keywords = {پنبه، تابع تولید، شوری آب آبیاری، کم‌آبیاری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین تابع برتر آب-شوری-عملکرد در دو رقم پنبه
%A نجفی مود, محمد حسین
%A علیزاده, امین
%A داوری, کامران
%A کافی, محمد
%A علی شهیدی
%J آب و خاک
%@ 2008-4757
%D 2012

[Download]