مهندسی منابع آب, دوره (4), شماره (11), سال (2012-3) , صفحات (11-22)

عنوان : ( کاربرد الگوریتم S-SEBI و سنجش از دور در براورد تبخیر از سطوح پوشش گیاهی مطالعه موردی: استان اصفهان )

نویسندگان: محمدرضا کشاورز , امین علیزاده , مجید وظیفه دوست , حسین انصاری , کامران داوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

براورد تبخیر- تعرق نیازی اساسی برای پایش آبشناسی و بوم شناسی، و مدیریت منابع آب بوده و استفاده از سنجش از دور امکان پایش مداوم این عامل را فراهم می کند. جزء تبخیر(EF: Evaporative Fraction)، عاملی است که برای ساده سازی استخراج مقادیر تبخیر-تعرق از طریق سنجش از دور با کاربرد روش S-SEBI به وسیله ی روئرینک و همکاران(2000) استفاده شده است. در این تحقیق با استفاده از داده های ماهواره ای حرارتی و انعکاسی از سنجنده ی مادیس در سالهای 2001 -2000 و 2005-2004 با گامهای زمانی 8 روزه، بر فراز استان اصفهان، مقادیر جزء تبخیر با ترسیم نمودار پراکنش نقطه ای بین مقادیر دمای سطحی زمین و بازتابش سطحی به دست آمد. در این تحقیق همچنین روشی ساده شده برای براورد بازتابش سطحی معرفی شده است. توزیع جغرافیایی مقادیر جزء تبخیر نشان داد در دوره ی تر 05-2004، به خصوص در نواحی غربی و مرکزی استان، جزء تبخیر بطور معنی داری(در سطح 0.01) از مقادیر متناظر در دوره ی خشک بیشتر بود. این مقادیر با مقادیر نمایه ی خیسی خاک در زمانهایی مشابه مقایسه گردید، و رابطه ی خطی بین مقادیر جزء تبخیر و شاخص خیسی خاک با ضریب همبستگی حداقل 90 درصد مشاهده شد. بنابراین، می توان از این روش برای براورد تبخیر-تعرق با الگوریتم S-SEBI به جای الگوریتم پیچیده ی سبال به عنوان نمایه ی تعیین تنش کمبود آب استفاده کرد.

کلمات کلیدی

, تبخیر-تعرق, جزء تبخیر, سبال, سنجش از دور, مادیس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1030962,
author = {کشاورز, محمدرضا and علیزاده, امین and مجید وظیفه دوست and انصاری, حسین and داوری, کامران},
title = {کاربرد الگوریتم S-SEBI و سنجش از دور در براورد تبخیر از سطوح پوشش گیاهی مطالعه موردی: استان اصفهان},
journal = {مهندسی منابع آب},
year = {2012},
volume = {4},
number = {11},
month = {March},
issn = {2008-6377},
pages = {11--22},
numpages = {11},
keywords = {تبخیر-تعرق، جزء تبخیر، سبال، سنجش از دور، مادیس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کاربرد الگوریتم S-SEBI و سنجش از دور در براورد تبخیر از سطوح پوشش گیاهی مطالعه موردی: استان اصفهان
%A کشاورز, محمدرضا
%A علیزاده, امین
%A مجید وظیفه دوست
%A انصاری, حسین
%A داوری, کامران
%J مهندسی منابع آب
%@ 2008-6377
%D 2012

[Download]