آب و خاک, دوره (26), شماره (5), سال (2012-12) , صفحات (1200-1214)

عنوان : ( بررسی تاثیر مقدار جریان رودخانه بر آبگیری زیر سطحی با محیط متخلخل در رودخانه های فصلی )

نویسندگان: رامین منصوری , کاظم اسماعیلی , علی نقی ضیائی , حسین انصاری , سعیدرضا خداشناس ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جمع آوری جریانهای زیر سطحی و یا جریانهای ناچیز در رودخانه های فصلی مناطق خشک

کلمات کلیدی

, آبگیر زیرسطحی , جریان زیر سطحی , محیط متخلخل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1030963,
author = {منصوری, رامین and اسماعیلی, کاظم and ضیائی, علی نقی and انصاری, حسین and خداشناس, سعیدرضا},
title = {بررسی تاثیر مقدار جریان رودخانه بر آبگیری زیر سطحی با محیط متخلخل در رودخانه های فصلی},
journal = {آب و خاک},
year = {2012},
volume = {26},
number = {5},
month = {December},
issn = {2008-4757},
pages = {1200--1214},
numpages = {14},
keywords = {آبگیر زیرسطحی - جریان زیر سطحی - محیط متخلخل},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاثیر مقدار جریان رودخانه بر آبگیری زیر سطحی با محیط متخلخل در رودخانه های فصلی
%A منصوری, رامین
%A اسماعیلی, کاظم
%A ضیائی, علی نقی
%A انصاری, حسین
%A خداشناس, سعیدرضا
%J آب و خاک
%@ 2008-4757
%D 2012

[Download]