سلول و بافت, دوره (3), شماره (1), سال (2012-6) , صفحات (1-8)

عنوان : ( مطالعه ایمونو هیستو شیمیایی اثر هیپو تیروئیدی و هیپرتیروئیدی مادری در طی دوران بارداری و شیردهی، بر تکوین پوست نوزادان رت نژاد ویستار )

نویسندگان: مریم عامریون , زهرا هوشمند , سمیه سادات تهجدی , ناصر مهدوی شهری , مهدی جلالی , محمد رضا نیکروش ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: مطالعات نشان داده اند که هورمونهای تیروئیدی لازمه تکامل طبیعی بسیاری از اندامهای بدن محسوب میشوند . در این مطالعه سعی شده است با تکیه بر تکنیک ایمونوهیستوشیمی، به بررسی اثرات هیپوتیروئیدی مادری بر تکوین پوست جنین پرداخته شود. مواد و روشها: رتها در چهار گروه هیپوتیروئید، هیپرتیروئید، هیپوتیروئید تیمار شده با تیروکسین و کنترل قرار گرفتند (هرگروه شامل و با (PTU) 10 رت). در این گروه ها، رتها از 14 روز قبل از جفتگیری به ترتیب در معرض داروهای ضدتیروئیدی پروپیل تیواوراسیل دوز 50 میلیگرم در هر لیتر آب آشامیدنی، داروی لووتیروکسین با دوز 1 میلی گرم در لیتر و هر دوی این داروها به طور همزمان و با دوزهای ذکر شده قرار گرفتند. پس از 14 روز از رتهای مادر تست خون گرفته شد و در صورت تغییر مناسب سطح هورمونی آن ها، به همراه رتهای نر به قفسهای مخصوص جفت گیری منتقل شدند. پس از حاملگی و زایمان، از پوست ناحیه پشت نوزادان 10 روزه جهت انجام مطالعات ایمونوهیستوشیمی نمونه برداری شد. و در گروه هیپرتیروئید کاهش معنی دار (p=0/ نتایج: در اکثر بخشهای پوست، در گروه هیپوتیروئید افزایش معنیدار بیان لامینین ( 002 مشاهده شد. همچنین در گروه هیپوتیروئید تیمار شده با تیروکسین نسبت به گروه کنترل تفاوت معن یداری مشاهده (p=0/ بیان آن ( 007 نشد. نتیجه گیری: هیپوتیروئیدی مادری باعث بروز تغییرات گسترده در بیان لامینین در بخشهای مختلف پوست می شود. این در حالی است که هیپرتیروئیدی مادری باعث ایجاد نتایج عکس در بیان لامینین میشود. در واقع هورمون های تیروئیدی باعث تنظیم منفی بیان لامینین م یشوند. بدین معنی که افزایش سطح هورمونهای تیروئیدی باعث کاهش بیان لامینین میشود و برعکس . بنابراین تغییر در سطح هورمونهای تیروئیدی مادری، م یتواند باعث ایجاد تغییرات گستردهای در پوست نوزاد شود.

کلمات کلیدی

, لامینین, ناهنجاری های تیروئیدی مادرزادی, تکوین پوست, ایمونوهیستوشیمی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1030972,
author = {عامریون, مریم and هوشمند, زهرا and تهجدی, سمیه سادات and مهدوی شهری, ناصر and مهدی جلالی and محمد رضا نیکروش},
title = {مطالعه ایمونو هیستو شیمیایی اثر هیپو تیروئیدی و هیپرتیروئیدی مادری در طی دوران بارداری و شیردهی، بر تکوین پوست نوزادان رت نژاد ویستار},
journal = {سلول و بافت},
year = {2012},
volume = {3},
number = {1},
month = {June},
issn = {2228-7035},
pages = {1--8},
numpages = {7},
keywords = {لامینین، ناهنجاری های تیروئیدی مادرزادی، تکوین پوست، ایمونوهیستوشیمی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه ایمونو هیستو شیمیایی اثر هیپو تیروئیدی و هیپرتیروئیدی مادری در طی دوران بارداری و شیردهی، بر تکوین پوست نوزادان رت نژاد ویستار
%A عامریون, مریم
%A هوشمند, زهرا
%A تهجدی, سمیه سادات
%A مهدوی شهری, ناصر
%A مهدی جلالی
%A محمد رضا نیکروش
%J سلول و بافت
%@ 2228-7035
%D 2012

[Download]