همایش ملی جریان و آلودگی آب , 2012-05-23

عنوان : ( بررسی تغییرات مکانی نیترات آبخوان دشت شهرکرد با استفاده از روش‌های زمین آمار )

نویسندگان: مهدی عبدالهی منصورخانی , حسین محمدزاده , محمد امینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مدیریت منابع آب در مناطق خشک و نیمه خشک از اهمیت فراوانی برخوردار است. لذا به منظور حفظ کیفیت آب زیرزمینی اطلاع از پراکنش زمانی و مکانی آنها حائز اهمیت است. هدف از این پژوهش ارزیابی دقت روشهای درونیابی مکانی جهت پیش بینی پراکنش مکانی نیترات می باشد. بدین منظور از اطلاعات مربوط به نمونه های حاصل از 56 حلقه چاه دشت شهرکرد استفاده شد و روش های زمین آماری و معین از جمله کریجینگ ، کوکریجینگ ، وزن دهی معکوس فاصله ، توابع پایه شعاعی مورد بررسی قرار گرفت. پس از نرمال سازی داده ها اقدام به ترسیم واریوگرام گردید، بمنظور انتخاب مدل مناسب برای برازش بر روی واریوگرام تجربی از مقدار RSS کمتر و استحکام فضایی قویتر استفاده شد. سپس با استفاده از فن ارزیابی متقابل (Cross-Validation) و استفاده از RMSE، مناسبترین روش درونیابی انتخاب شد. نتایج نشان داد که برای پهنه بندی نیترات روش کریجینگ معمولی بر دیگر روش ها ارجعیت دارد. در نهایت با استفاده از روش کریجینگ معمولی، به عنوان بهترین روش درونیابی، نقشه پهنه بندی نیترات آب زیرزمینی در محیط نرم افزار Arc GIS9.3 تهیه گردید.

کلمات کلیدی

, آب زیرزمینی , روش های زمین آماری – نیترات , آبخوان دشت شهرکرد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030979,
author = {عبدالهی منصورخانی, مهدی and محمدزاده, حسین and امینی, محمد},
title = {بررسی تغییرات مکانی نیترات آبخوان دشت شهرکرد با استفاده از روش‌های زمین آمار},
booktitle = {همایش ملی جریان و آلودگی آب},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آب زیرزمینی - روش های زمین آماری – نیترات - آبخوان دشت شهرکرد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تغییرات مکانی نیترات آبخوان دشت شهرکرد با استفاده از روش‌های زمین آمار
%A عبدالهی منصورخانی, مهدی
%A محمدزاده, حسین
%A امینی, محمد
%J همایش ملی جریان و آلودگی آب
%D 2012

[Download]