جغرافیا و مخاطرات محیطی, دوره (3), سال (2013-1) , صفحات (21-37)

عنوان : ( پیش بینی وضعیت خشکسالی استان خراسان رضوی در طی دوره 2030-2011 با استفاده از ریزمقیاس نمایی آماری خروجی مدل LARS-WG )

نویسندگان: سیده فاطمه معافی مدنی , محمد موسوی بایگی , حسین انصاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به دلیل نقش حیاتی آب در زندگی انسان، بررسی تأثیرات منفی پدیده تغییر اقلیم بر شدت و فراوانی خشکسالی یک منطقه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این تحقیق به ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر وضعیت خشکسالی استان خراسان رضوی طی دو دهه آینده با استفاده از شاخص های خشکسالی دهک (DI) و بارش استاندارد شده (SPI) پرداخته می شود. در ابتدا داده های روزانه خروجی مدل گردش عمومی جو HADCM3 تحت سناریوی A2، توسط مدل آماری LARS-WG نسخه 5، ریزمقیاس شدند و توانایی مدل LARS-WG5 در شبیه سازی اقلیم گذشته (2010-1991)، 10 ایستگاه سینوپتیک استان مورد تأیید قرار گرفت. سپس پارامترهای اقلیمی دمای کمینه، دمای بیشینه، بارش و ساعت آفتابی برای دوره 2030 – 2011 برای ایستگاه های مورد مطالعه شبیه سازی شد. پس از آن با استفاده از داده ی قرار گرفت. نتایج نشان داد که این دو شاخص همخوانی خوبی با هم دارا می باشند و طی دو دهه آینده خشکسالی در اغلب ایستگاه ها و در بیشتر سال ها کاهش می یابد به استثنای ایستگاه تربت جام که افزایش خشکسالی را نشان می دهد.

کلمات کلیدی

, تغییر اقلیم, خشکسالی, مدل گردش عمومی جو, مدل LARS-WG5, ریزمقیاس نمایی, شاخص DI, شاخص SPI
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1030987,
author = {معافی مدنی, سیده فاطمه and موسوی بایگی, محمد and انصاری, حسین},
title = {پیش بینی وضعیت خشکسالی استان خراسان رضوی در طی دوره 2030-2011 با استفاده از ریزمقیاس نمایی آماری خروجی مدل LARS-WG},
journal = {جغرافیا و مخاطرات محیطی},
year = {2013},
volume = {3},
month = {January},
issn = {2322-1682},
pages = {21--37},
numpages = {16},
keywords = {تغییر اقلیم، خشکسالی، مدل گردش عمومی جو، مدل LARS-WG5، ریزمقیاس نمایی، شاخص DI، شاخص SPI},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پیش بینی وضعیت خشکسالی استان خراسان رضوی در طی دوره 2030-2011 با استفاده از ریزمقیاس نمایی آماری خروجی مدل LARS-WG
%A معافی مدنی, سیده فاطمه
%A موسوی بایگی, محمد
%A انصاری, حسین
%J جغرافیا و مخاطرات محیطی
%@ 2322-1682
%D 2013

[Download]