ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور , 2012-11-08

عنوان : ( ارتباط رخساره های رسوبی با گسترش فرایندهای دیازنزی در سازند زرد (برش سقا و تکل کوه)در شمال غرب کپه داغ )

نویسندگان: سمانه محمدی کلاوشک , فاطمه فتوت , سیدرضا موسوی حرمی , محمدحسین محمودی قرائی , اسداله محبوبی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سازند زرد توالی نازک تا ضخیمی از سنگها ی کربناته به سن هوترین- بارمین است که به صورت هم شیب بین سازندهای مزدوران در زیر و تیرگان در بالا قرار گرفته است. رخساره های سازند نشانگر رسوبگذاری در یک رمپ کربناته است. برشهای مورد مطالعه درحدود ؟ کیلومتری غرب بجنورد قرار گرفته است . برش سقا شامل رخسارههای لاگونی و قسمت های عمیقتردریای بازو برش تکل کوه شامل رخساره های لاگون و سد و دریای باز است. بیشترین ضخامت رسوبات در هر دو برش متعلق به دریای باز است. از فرایندهای دیا ژنزی در سازند زرد می توان به فرایند های میکرایتی شدن ، هماتیتی شدن ، نوشکلی ،فشردگی، انحلال، ، سیمانی شدن، دولومیتی شدن، سلیسی شدن، پیریتی شدن، گلوکونیتی شدن، انیدریتی شدن، بورینگ ، شکستگی و رگچه های انحلالی اشاره کرد که میکریتی شدن فرایند غالب در دو برش مورد مطالعه است.

کلمات کلیدی

, سازند زرد, برش سقا , برش تکل کوه, دیاژنز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030990,
author = {محمدی کلاوشک, سمانه and فتوت, فاطمه and موسوی حرمی, سیدرضا and محمودی قرائی, محمدحسین and محبوبی, اسداله},
title = {ارتباط رخساره های رسوبی با گسترش فرایندهای دیازنزی در سازند زرد (برش سقا و تکل کوه)در شمال غرب کپه داغ},
booktitle = {ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور},
year = {2012},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {سازند زرد، برش سقا ،برش تکل کوه، دیاژنز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارتباط رخساره های رسوبی با گسترش فرایندهای دیازنزی در سازند زرد (برش سقا و تکل کوه)در شمال غرب کپه داغ
%A محمدی کلاوشک, سمانه
%A فتوت, فاطمه
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A محبوبی, اسداله
%J ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
%D 2012

[Download]