ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور , 2012-11-08

عنوان : ( مقایسه مجموعه رخساره ای نهشته های کامبرین پسین در ایران مرکزی (ناحیه کرمان) و البرز مرکزی )

نویسندگان: هدا باوی , سیدرضا موسوی حرمی , اسداله محبوبی , مهدی نجفی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جهت مطالعه ریز رخساره ها و محیط رسوبگذاری نهشته های کامبرین پسین در شمال غرب کرمان و مقایسه آن هاا باا نهشاته های هم ارز در البرز، سه برش داهوئیه، گتکوئیه و گزوئیه در تاقدیس شرق شهرستان زرند مورد مطالعه قرار گرفته و با ریز رخساره های برش شهمیرزاد در شمال سمنان مقایسه شده است. مطالعات صحرایی و آزمایشگاهی منجر به شناسایی 26 ریزرخساره در ناحیه کرمان و 21 ریزرخساره در شمال سمنان شده است. این رخساره ها اغلب کربناته بوده و تنها دو رخساره آواری تشخیص داده شده است. شواهد ساخت و بافت رسوبی در رخساره های شناسایی شده منعکس کننده رسوبگذاری این نهشته ها در یک رمپ کربناته- آواری است. مقایسه رخساره ها در دو ناحیه نشان می دهد که نهشته های مورد مطالعه در ناحیه کرمان مربوط به بخش های داخلی تر رمپ بوده و اغلب در محیطی جزر و مدی راسب شده اند. از طرف دیگار نهشاته هاای کاامبرین پساین در شامال سامنان شاام بخشهای عمیق تر رمپ تشکی شده اند. به طور کلی نهشته های کامبرین پسین ناحیه کرمان )جنوب ایران مرکزی( اغلب متعلق باه محیط جزر و مدی بوده ولی این رخساره ها در البرز مرکزی مربوط به بخشهای عمیق تر سد و دریای باز هستند. امید است که ایان داده ها در بازسازی جغرافیای دیرینه زمان کامبرین مفید واقع شوند.

کلمات کلیدی

, کامبرین پسین, ریزرخساره ها, ایران مرکزی, البرز مرکزی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030992,
author = {باوی, هدا and موسوی حرمی, سیدرضا and محبوبی, اسداله and نجفی, مهدی},
title = {مقایسه مجموعه رخساره ای نهشته های کامبرین پسین در ایران مرکزی (ناحیه کرمان) و البرز مرکزی},
booktitle = {ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور},
year = {2012},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {کامبرین پسین، ریزرخساره ها، ایران مرکزی، البرز مرکزی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه مجموعه رخساره ای نهشته های کامبرین پسین در ایران مرکزی (ناحیه کرمان) و البرز مرکزی
%A باوی, هدا
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A محبوبی, اسداله
%A نجفی, مهدی
%J ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
%D 2012

[Download]