ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور , 2012-11-08

عنوان : ( تفسیر فرآیندهای دیاژنزی سنگهای کربناته دونین میانی – بالایی، شمال غرب کرمان )

نویسندگان: نجمه پوراسمعیلی , اسداله محبوبی , محمدحسین محمودی قرائی , سیدرضا موسوی حرمی , حامد زندمقدم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه فرآیندهای دیاژنزی سنگهای کربناته دونین میانی – بالایی در دو برش شاهزاده محمد )گریک( و هوتکک واعک درشمال غرب کرمان مورد بررسی عرار گرفتند. سیمانی شدن، میکریتی شکدن، دولکومیتی شکدن، فشکردگی، نرومورفیهکا، همکاتیتی شدن، انحلال، شکهتگی و رگه های کلهیت فرآیندهای دیاژنزی مشاهده شده در سنگهای کربناته مذکور ههتند که آنها را در پنج محیط دیاژنتیکی متفاوت ) دریایی، متروریک، مخلوط آب شیرین و شور، دفنی و بالا آمده( و در سه مرحلکه دیکاژنز اولیکه، دیکاژنز میانی و دیاژنز نهایی تحت تاثیر عرار داده اند. در نهایت با شناسایی فرآیندهای دیاژنزی سنگهای کربناته مکورد مطالعکه و بکا در ن کر گرفتن محیط های دیاژنتیکی هرکدام از آنها توالی پاراژنتیکی نهشته های مذکور ترسیا شد

کلمات کلیدی

, دیاژنز, توالی پاراژنتیکی, سنگهای کربناته, دونین میانی- بالایی, شمال غرب کرمان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030998,
author = {پوراسمعیلی, نجمه and محبوبی, اسداله and محمودی قرائی, محمدحسین and موسوی حرمی, سیدرضا and زندمقدم, حامد},
title = {تفسیر فرآیندهای دیاژنزی سنگهای کربناته دونین میانی – بالایی، شمال غرب کرمان},
booktitle = {ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور},
year = {2012},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {دیاژنز، توالی پاراژنتیکی، سنگهای کربناته، دونین میانی- بالایی، شمال غرب کرمان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تفسیر فرآیندهای دیاژنزی سنگهای کربناته دونین میانی – بالایی، شمال غرب کرمان
%A پوراسمعیلی, نجمه
%A محبوبی, اسداله
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A زندمقدم, حامد
%J ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
%D 2012

[Download]