ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور , 2012-11-08

عنوان : ( تعیین گروههای سنگی پتروفیزیکی سازند سورمه با استفاده ازمفهوم واحدهای جریانی هیدرولیکی در یکی از میادین نفتی خلیج فارس )

نویسندگان: مسلم خداویسی , سیدرضا موسوی حرمی , اسداله محبوبی , علی چهرازی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده: سازند سورمه معادل سازند عرب یکی از سنگ مخزن های مهم گروه خامی برای تجمع مواد هیدروکربوری می باشدد . ایدن سدازند متشکل از لایههای کربناته دولومیتی و انیدریتی است که لایههای انیدریتی نقش پوش سنگ را برای لایههای دولدومیتی ایفدا مدی - )Rock Typing( کنند. سن این سازند در این ناحیه ژوراسیک پایانی )کیمرجین- تیتونین( می باشد. تعیین گدروه سدنگی مخزندی فرایندی است که در طی آن رخسارههای زمین شناسی با رفتار دینامیک خود مشخص میشوند. به عبارت دیگر تعیین گونه سدنگی مخزنی یک فرایند ارتباط دهنده بین زمین شناسی و پتروفیزیک است. هر واحد جریدانی بدا نشدانگر زون جریدانی مدرتب مدی باشدد میتواند )Flow Unit( و شناسایی واحدهای جریانی )FZI( بنابراین زون بندی یک مخزن با استفاده از نشانگر های زون جریانی برای ارزیابی کیفیت مخزنی بر اساس رواب تخلخل-تراوایی استفاده شود. برای بررسی کیفیدت مخزندی و مشدخص کدردن توزیدع فضایی شاخصهای پتروفیزیکی در این سازند، از ارتباط تخلخل و تراوایی با هم و هم چنین ارتباط این پارامترها با گونههای سنگی وگونههای سنگی شناسایی شدند. در این مطالعه سازند سورمه بده )Flow Unit( استفاده شده است و در نهایت واحدهای جریانی 6 واحد جریانی تقسیم شده است. واحدهای جریانی شناسایی شده با ضریب هبستگی بالا در نتیجد ه دارای کیفیدت مخزندی مناسدبی دارای کیفیت مخزنی بهتری هستند. E و D میباشند. از بین واحدهای جریانی شناسایی شده، واحدهای

کلمات کلیدی

, سازند سورمه, گروه سنگی, واحدهای جریانی هیدرولیکی, کیفیت مخزنی, خلیج فارس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1031002,
author = {خداویسی, مسلم and موسوی حرمی, سیدرضا and محبوبی, اسداله and علی چهرازی},
title = {تعیین گروههای سنگی پتروفیزیکی سازند سورمه با استفاده ازمفهوم واحدهای جریانی هیدرولیکی در یکی از میادین نفتی خلیج فارس},
booktitle = {ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور},
year = {2012},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {سازند سورمه، گروه سنگی، واحدهای جریانی هیدرولیکی، کیفیت مخزنی، خلیج فارس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین گروههای سنگی پتروفیزیکی سازند سورمه با استفاده ازمفهوم واحدهای جریانی هیدرولیکی در یکی از میادین نفتی خلیج فارس
%A خداویسی, مسلم
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A محبوبی, اسداله
%A علی چهرازی
%J ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
%D 2012

[Download]