تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران, دوره (30), شماره (3), سال (2014-10) , صفحات (51-52)

عنوان : ( بررسی عملکرد و ترکیب اسید های چرب دانه ارقام گلرنگ در منطقه شیروان )

نویسندگان: محمود قربان زاده نقاب , قربانعلی رسام , علیرضا دادخواه ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت پاییزه و بهاره بر روی عملکرد دانه، میزان روغن و ترکیب اسید های چرب ارقام گلرنگ در منطقه شیروان انجام شد. تحقیق در قالب طرح بلوک کامل تصادفی و به صورت کرت‌های خرد شده با سه تکرار در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی شیروان، دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1390-1389 به اجرا در آمد. کرت‌های اصلی به دو تاریخ کاشت پاییزه و بهاره و کرت‌های فرعی به پنج رقم گلرنگ شامل سینا، CW-4445، Sahuripa- 88، توده محلی قوچان و توده محلی اصفهان اختصاص یافت. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تاریخ کاشت، عملکرد دانه، میزان روغن و ترکییب اسید های چرب را تحت تاثیر قرار میدهد. عملکرد دانه و میزان روغن در کشت پاییزه ( به ترتیب kg/ha 2230 و 5/29 درصد) بیشتر از کشت بهاره (به ترتیب kg/ha 1520 و 5/27 درصد) بود. بر اساس نتایج این تحقیق رقم سینا در کشت پاییزه (kg/ha2989) و رقم CW-4440 در کشت بهاره (kg/ha1789) بیشترین عملکرد دانه را داشتند. به لحاظ میزان روغن هم در کشت پاییزه و هم کشت بهاره رقم Sahuripa- 88 بالاترین درصد روغن (به ترتیب 32 و 7/29 درصد) را دارا بود. میزان اسیدهای چرب پالمتیک، استئاریک و اولئیک در کشت پاییزه نسبت به بهاره افزایش معنیداری یافت. با این وجود میزان اسیدهای چرب لینولئیک و لینولنیک در کشت پاییزه کاهش معنیداری را نشان داد و نیز دارای پایداری روغن بالایی بود. بر اساس نتایج این تحقیق بین ژنوتیپ‌ها تفاوت معنیداری در عملکرد دانه، میزان روغن، ترکیب اسیدهای چرب و پایداری روغن وجود دارد. نتایج حاصل از این تحقیق گویای این است که تاریخ کاشت و رقم از مهمترین عوامل موثر بر عملکرد دانه، میزان و کیفیت روغن در دانه گلرنگ محسوب می‌شوند. ارقام سینا، CW-4445 و توده محلی قوچان دارای پتانسیل مناسبی برای توسعه کشت گلرنگ و افزایش سطح زیر کشت در منطقه هستند.

کلمات کلیدی

, گلرنگ, تاریخ کاشت, عملکرد دانه, درصد روغن, اسید های چرب.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031008,
author = {قربان زاده نقاب, محمود and رسام, قربانعلی and دادخواه, علیرضا},
title = {بررسی عملکرد و ترکیب اسید های چرب دانه ارقام گلرنگ در منطقه شیروان},
journal = {تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران},
year = {2014},
volume = {30},
number = {3},
month = {October},
issn = {1735-0905},
pages = {51--52},
numpages = {1},
keywords = {گلرنگ، تاریخ کاشت، عملکرد دانه، درصد روغن، اسید های چرب.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عملکرد و ترکیب اسید های چرب دانه ارقام گلرنگ در منطقه شیروان
%A قربان زاده نقاب, محمود
%A رسام, قربانعلی
%A دادخواه, علیرضا
%J تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران
%@ 1735-0905
%D 2014

[Download]