مطالعات تاریخ فرهنگی, دوره (2), شماره (7), سال (2011-6) , صفحات (1-19)

عنوان : ( واکاوی کاربرد رنگ سیاه در میان عباسیان )

نویسندگان: علی ناظمیان فرد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سیاهی جامه ها و پرچم های عباسیان در دوران نهضت و نظام،موجب اشتهار آنها به مسوّده شد و به تبع آن،مبلغان و کارگزاران فرهنگی آنها این اندیشه را در تاریخنگاری اسلامی مطرح ساختند که رنگ یاد شده،مختص خاندان عباسی و هواداران آنها بوده است. پرسش کانونی این مقاله،این است که برگرفتن رنگ سیاه از جانب عباسیان،معطوف به کدام هدف بود؟ این مقاله می کوشد با رویکردی توصیفی- تحلیلی، نشان دهد که عباسیان در دوره نهضت،به بهانه سیاهپوشی در عزای شهیدان آل محمد،از رنگ سیاه به مثابه ابزار تحریک عواطف شیعیان و علویان با هدف جذب آنها در مبارزه با امویان استفاده کردند؛اما در دوره نظام،با ادعای تأسی به رنگ پرچم پیامبر،خوش یمنی رنگ سیاه برای خاندان عبدالمطلب، و تکیه بر روایت نجات بخشی از شرق،کوشیدند از این رنگ، برای کسب مشروعیت سیاسی،بهره بگیرند.

کلمات کلیدی

, رنگ سیاه, عباسیان, علویان, مأمون, منصور.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031009,
author = {ناظمیان فرد, علی},
title = {واکاوی کاربرد رنگ سیاه در میان عباسیان},
journal = {مطالعات تاریخ فرهنگی},
year = {2011},
volume = {2},
number = {7},
month = {June},
issn = {2008-9945},
pages = {1--19},
numpages = {18},
keywords = {رنگ سیاه،عباسیان،علویان،مأمون،منصور.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T واکاوی کاربرد رنگ سیاه در میان عباسیان
%A ناظمیان فرد, علی
%J مطالعات تاریخ فرهنگی
%@ 2008-9945
%D 2011

[Download]