مهندسی هوانوردی, دوره (13), شماره (2), سال (2011-10) , صفحات (17-33)

عنوان : ( بازیابی نرم یک راکت مافوق صوت به کمک ناپایدارسازی )

نویسندگان: عباس خلقانی , محمدحسن جوارشکیان , محمود پسندیده فرد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تجربی مورد بررسی قرار گرفته است. در روش عددی مذکور معادلات ناویر استوکس پس از گسسته‌سازی به روش حجم محدود با استفاده از الگوریتم فشار مبنا توسط یک حل کننده ضمنی حل شده است. در روند حل از ایده برون یا درون یابی مرتبه دوم بالا دست استفاده شده و برای در نظر گرفتن اثر آشفتگی مدل اسپالارت الماراس بکار برده شده است. در روش تجربی یک رادار داپلر بر روی مسیر پرواز پیش‌بینی شده تنظیم شده و منحنی سرعت-زمان پرتابه هنگامی که از مقابل رادار می‌گذرد ثبت گردیده است. با توجه به شبیه‌سازی عددی، ابتدا ضرایب آیرودینامیکی راکت ناپایدار، در سرعتهای و زوایای مختلف چرخش محاسبه شده, سپس مدلسازی دینامیک پرواز راکت ناپایدار، با توجه به ضرایب آیرودینامیکی انجام گرفته است. در انتها نتایج تئوریک مذکور با منحنیهای تجربی سرعت که توسط رادار داپلر ثبت گردیده، مقایسه شده است.

کلمات کلیدی

, آیرودینامیک, پرتابه, ناپایداری, بازیابی نرم, پسآ, مافوق صوت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031020,
author = {خلقانی, عباس and جوارشکیان, محمدحسن and پسندیده فرد, محمود},
title = {بازیابی نرم یک راکت مافوق صوت به کمک ناپایدارسازی},
journal = {مهندسی هوانوردی},
year = {2011},
volume = {13},
number = {2},
month = {October},
issn = {1735-9449},
pages = {17--33},
numpages = {16},
keywords = {آیرودینامیک، پرتابه، ناپایداری، بازیابی نرم، پسآ، مافوق صوت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بازیابی نرم یک راکت مافوق صوت به کمک ناپایدارسازی
%A خلقانی, عباس
%A جوارشکیان, محمدحسن
%A پسندیده فرد, محمود
%J مهندسی هوانوردی
%@ 1735-9449
%D 2011

[Download]