حفاظت گیاهان, دوره (26), شماره (3), سال (2012-12) , صفحات (269-277)

عنوان : ( گونه های دو جنس Geocenamus و Merlinius از مزارع کلزای استان خراسان شمالی )

نویسندگان: سمیه باعدل چری , عصمت مهدی خانی مقدم , حمید روحانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور شناسایی نماتدهای انگل گیاهی مزارع کلزای استان خراسان شمالی، طی سال های 1386 و 1387 تعداد 40 نمونه خاک و ریشه از مزارع مناطق مختلف استان جمع آوری گردید. نماتدهای استخراج شده با استفاده از روش تکمیل شده دگریسه De Grisse, 1969)) تثبیت و به گلیسرین منتقل شدند. پس از تهیه اسلایدهای دائمی میکروسکوپی از نماتدهای استخراج شده، با استفاده از میکروسکوپ نوری خصوصیات ریخت شناسی و ریخت سنجی هر یک از نمونه ها بررسی شد. در این تحقیق از جنس Geocenamus سه گونه Geocenamus quadrifer،G. rugosus و G. tessellatus و از جنس Merliniusچهار گونه Merlinius brevidens، M. microdorus، M. nanus و M. nothus شناسایی شدند. گونهG. tessellatus برای اولین بار از ایران گزارش می شود.

کلمات کلیدی

, Geocenamus, Merlinius, نماتدهای انگل گیاهی, خراسان شمالی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031021,
author = {باعدل چری, سمیه and مهدی خانی مقدم, عصمت and روحانی, حمید},
title = {گونه های دو جنس Geocenamus و Merlinius از مزارع کلزای استان خراسان شمالی},
journal = {حفاظت گیاهان},
year = {2012},
volume = {26},
number = {3},
month = {December},
issn = {2008-4749},
pages = {269--277},
numpages = {8},
keywords = {Geocenamus، Merlinius، نماتدهای انگل گیاهی، خراسان شمالی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T گونه های دو جنس Geocenamus و Merlinius از مزارع کلزای استان خراسان شمالی
%A باعدل چری, سمیه
%A مهدی خانی مقدم, عصمت
%A روحانی, حمید
%J حفاظت گیاهان
%@ 2008-4749
%D 2012

[Download]