همایش ملی جهاد اقتصادی , 2012-11-13

عنوان : ( بررسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری خالص تحت انتظارات عقلایی در ایران )

نویسندگان: مسعود حسین زاده , آرش دوراندیش ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق تاثیر تغییرات درآمدملی و تغییرات هزینه مصرفی کل بر سرمایه گذاری خالص در ایران تحت انتظارات عقلایی در بین سال های 1386-1354 مورد بررسی قرارگرفت. با توجه به اینکه سرمایه گذاری یکی از اجزای مهم در تولید ناخالص داخلی هر کشور است، لذا می توان از آن به عنوان ابزاری برای رشد تولید و افزایش رفاه در هر کشوری استفاده نمود. با توجه به نتایج به دست آمده در این تحقیق، با افزایش تغییرات درآمد ملی و تغییرات هزینه مصرفی کل، سرمایه گذاری خالص افزایش یافته است.

کلمات کلیدی

, سرمایه گذاری خالص, انتظارات عقلایی, روش حداقل مربعات معمولی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1031030,
author = {حسین زاده, مسعود and دوراندیش, آرش},
title = {بررسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری خالص تحت انتظارات عقلایی در ایران},
booktitle = {همایش ملی جهاد اقتصادی},
year = {2012},
location = {بابلسر, ايران},
keywords = {سرمایه گذاری خالص، انتظارات عقلایی، روش حداقل مربعات معمولی، مانایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری خالص تحت انتظارات عقلایی در ایران
%A حسین زاده, مسعود
%A دوراندیش, آرش
%J همایش ملی جهاد اقتصادی
%D 2012

[Download]