علوم انسانی-دانشگاه الزهرا(س), دوره (16), شماره (60), سال (2006-12) , صفحات (109-130)

عنوان : A critical review of Arthur Milspaugh,s Iranology ( نگاهی انتقادی به ایرانشناسی آرتور میلسپو )

نویسندگان: محسن خلیلی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آرتور چستر میلسپوی آمریکایی به دلیل مأموریت مستشاری خود در ایران- یکی به سال 1301 ه.ش. و دیگری به سال 1321ه.ش. - و انجام اصلاحات در امور مالیه و دارایی ایران، شهرت و جایگاهی ویژه در تاریخ سیاسی معاصر یافته است . ایرانیان به دلیل پیشینه تجربی سلطه گری روسیه و انگلستان، هر گاه که می توانستند فارغ از تحمیل ها و اجبارهای استعمارگرانه تصمیم بگیرند در هنگامه های بهره گیری و به کارگیری نیروهای متخصص ترجیح می دادند از کشورهایی مستشار استخدام کنند که آن کشور از یک سو، پیشینه استعمارگرانه و از دیگر سو علقه های استثمارگرایانه نسبت به ایران نداشته باشد . بنابراین کشورهایی همچون آمریکا، فرانسه، آلمان، اتریش و ایتالیا همیشه این بخت و اقبال را می یافتند که در کشورهای افسانه ای مشرق زمین مستشارانی داشته باشند . نگارنده مایل است با تکیه کامل بر دو کتاب وی- مأموریت آمریکایی ها در ایران، وآمریکایی ها درایران - موضوع را از منظری دیگر پی جویی کند . در پیوند نابرابرانه کشورهای قدرتمند استعمارگر وکشورهای ضعیف استعمار شونده ، کشور قوی به دلیل دردآور ”نگاه کارکردی“ کشور ضعیف را از منظر” نگاه کارپذیری “ می نگرد و ساحت تحلیل را مبتنی بر پیوند «سوژه» و «ابژه» می کند. در این پیوند کنشگر به خود اجازه می دهد نحوه شناسایی اش را از ” دیگری “ یا کنش پذیر بر معیارهای خود مبتنی کند وجایی برای بازنمون مستقلانه دیگری نمی گذارد . هنگامی که از فاعل و موضوع شناسایی سخن بمیان آید به نظر می رسد نخستین گام نقد ایران پژوهی غربیان برداشته شده است.

کلمات کلیدی

نگاهی انتقادی به ایران شناسی آرتورمیلسپو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:103105,
author = {خلیلی, محسن},
title = {A critical review of Arthur Milspaugh,s Iranology},
journal = {علوم انسانی-دانشگاه الزهرا(س)},
year = {2006},
volume = {16},
number = {60},
month = {December},
issn = {1607-9876},
pages = {109--130},
numpages = {21},
keywords = {نگاهی انتقادی به ایران شناسی آرتورمیلسپو},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T A critical review of Arthur Milspaugh,s Iranology
%A خلیلی, محسن
%J علوم انسانی-دانشگاه الزهرا(س)
%@ 1607-9876
%D 2006

[Download]